АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД04-832/24.08.2020 год. за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68789.19.393 по КК на гр. Дупница, представляващ терен - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в кв. 225, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"
25.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ 
На основание Заповед № РД 04-832/24.08.2020 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев  
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68789.19.393 по кадастралната карта на гр. Дупница,  одобрена със Заповед № 300-5-55 от 30.04.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър; последно изменение със Заповед: няма издадена Заповед за изменение в КККР; урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за комплексно жилищно строителство, кв. 225 по регулационния план на гр. Дупница; с адрес на поземления имот: гр. Дупница, п.к. 2600, ж.к. „Бистрица“; площ: 6086 кв.м; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; частна общинска собственост, съгласно АОС № 5255 от 11.03.2020 г. и граници на имота: 68789.19.400, 68789.19.250, 68789.19.398, 68789.19.397, 68789.19.395, 68789.19.479, 68789.19.481, Върху имота е разположен преместваем търговски обект – павилион с площ 101.00 кв.м, с одобрена схема за разполагане от Главния архитект на Община Дупница, съгласно издадено служебно писмо № 08-09-994(1)/21.08.2020 г. на дирекция „Устройство на територията и строителството“  - община Дупница.  Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за разполагане на преместваем търговски обект.
  2. Начална наемна цена – 282.80 /двеста осемдесет и два лева и осемдесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 56.56 лв. /петдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки/, представляващ 20% от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 14.09.2020 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 08.09.2020 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 21.09.2020 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка