АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-829/24.08.2020 год. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имота находящи се в землището на село Блатино, община Дупница, област Кюстендил
25.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД-04-829/24.08.2020 год. на
Кмета на Община Дупница
ОБЯВЯВА

Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 2 /два/ броя общински поземлени имота, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 04354.20.2, село Блатино, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-991/24.04.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК,  Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.06.2020 год., с адрес на поземления имот местност „Среден рид“, с площ 33 550 /тридесет и три хиляди петстотин и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 020002 /двадесет хиляди и две/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АОС №2720/23.05.2014 год., при следните условия:

        1.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

         1.2. начална тръжна наемна цена –738.10 лв. /седемстотин тридесет и осем лева и десет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.3. депозит за участие в търга –147.62 лв. /сто четиридесет и седем лева и шестдесет и две стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.4. срок за отдаване под наем –10 /десет/ години.

       1.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв., еднократно + 20.00 лв. за всеки  имот, за който се участва.  Върху цената се дължи ДДС;.

       1.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 73.81 лв. /седемдесет и три лева и осемдесет и една стотинки/.

  1. Поземлен имот с идентификатор 04354.20.10, село Блатино, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-991/24.04.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.06.2020 год., с адрес на поземления имот местност „Среден рид“, с площ 40 445 /четиридесет хиляди четиристотин четиридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 9, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 020010 /двадесет хиляди и десет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АОС №2721/04.2014 год., при следните условия:

       2.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

        2.2. начална тръжна наемна цена – 889.79 лв. / осемстотин осемдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       2.3. депозит за участие в търга – 177.96 лв. /сто седемдесет и седем лева и деветдесет и шест стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       2.4. срок за отдаване под наем – 10  /десет/ години.

        2.5. цена на тръжните документи –  100.00 лв., еднократно + 20.00 лв. за всеки  имот, за който се участва.  Върху цената се дължи ДДС;.     

        2.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 88.98 лв. / осемдесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/

  1. Публичният търг ще се проведе на 10.09.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала , партерен етаж на Община Дупница
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 100.00 лв., еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва.  Върху цената се дължи ДДС;.Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.
  3. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 04.09.2020 г. /включително/
  4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 17.09.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 часа Заседателната зала , партерен етаж на Община Дупница
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24
Потърсете в сайта
Деловодна справка