Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД04-1131/13.11.2020 год. за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.405 по КК на гр. Дупница, представляващ терен - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в гр. Дупница, ж.к. "Бистица'

16.11.2020 10:15
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 04-1131/13.11.2020 г. на
Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № РД 04-1104/04.11.2020 г. на инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.405 по кадастралната карта на гр. Дупница,  одобрена със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър; последно изменение със Заповед: няма издадена Заповед за изменение в КККР; с адрес: гр. Дупница, община Дупница, ж.к. „Бистрица“; с площ: 19 710 кв.м; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 м/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: няма, без съдържащи се в имота сгради; частна общинска собственост, съгласно АОС № 4465 от 03.12.2015 г. и граници на имота: 68789.20.430, 68789.20.433, 68789.20.437, 68789.20.445, представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект, с площ 73.00 кв.м, на основание издадено служебно писмо № 08-09-1456/04.11.2020 г., с приложена към него схема на дирекция „Устройство на територията и строителството“  - община Дупница.  Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за разполагане на преместваем търговски обект.
  2. Начална наемна цена – 204.40 /двеста и четири лева и четиридесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 40.88 /четиридесет лева и осемдесет и осем стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 01.12.2020 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 25.11.2020 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 08.12.2020 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

Потърсете в сайта