Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД04-1207/09.12.2020 год. за отдаване под наем на обюински имот и помещение за склад, с площ 42.78 кв.м находящо се в сграда с идентификатор 68789.12.412.2

11.12.2020 13:13
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 04-1207/09.12.2020 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение с площ от 42.78 кв.м, съгласно Констативен протокол, приложение към писмо № 08-09-443(1)/31.03.2020 г., издаден от Главния архитект на Община Дупница, находящо се в сграда с идентификатор 68789.12.412.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет, имот четиристотин и дванадесет, сграда две/, със застроена площ 203.00 кв.м, брой надземни етажи 1, брой подземни етажи няма данни, предназначение: Сграда със специално предназначение, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.20.412 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет, имот четиристотин и дванадесет/ по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-1506/11.02.2020 г. на Началника на СГКК Кюстендил, адрес на имота: гр. Дупница, площ на поземления имот: 21979 /двадесет и една хиляди деветстотин седемдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до десет метра), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, във връзка със скица на поземлен имот № 15-261626-16.03.2020 г., издадена от АГКК – частна общинска собственост по АОС 4980/25.02.2019 г.. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за склад;
  2. Начална наемна цена – 85.56 /осемдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки/ лв. месечно. Върху цената се дължи 20% ДДС;
  3. Депозитът за участие в конкурса – 17.11 /седемнадесет лева и единадесет стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 06.01.2021 г.от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 29.12.2020 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 13.01.2021 г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

Потърсете в сайта