Заповед от Кмета на Община Дупница относно преустановяване провеждането на всички планирани общински коледни и новогодишни мероприятия с масов характер

23.12.2020 15:51
З А П О В Е Д
РД 04-1250
гр. Дупница 22.12.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация  /ЗМСМА/, чл. 63, ал. 6 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс  и  във връзка с  Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка в Република България, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 год., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 год., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 год., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли  2020 год., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август  2020 год., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 год. и в изпълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 год. на Министъра на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД -01-718/18.12.2020 год., с оглед усложнената епидемична обстановка в Република България, предизвикана от разпространението на COVID -19 и с цел запазване здравето и живота на живущите и гостите на община Дупница

НАРЕЖДАМ :

      Да се преустанови провеждането на всички планирани общински коледни и новогодишни мероприятия с масов характер на закрито и открито на територията на община Дупница.

   Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Дупница. Препис от заповедта да се връчи на Директор на ОДМВР, кметове и кметски наместници на територията на Община Дупница, Заместник-кметове, Секретар на Община Дупница за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Кюстендил и Областен управител – за сведение.

     На основание чл. 74, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на настоящата заповед.

     Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 179 от Административнопроцесуалния кодекс, в едномесечен срок от съобщението за издаването й чрез кмета на Община Дупница пред Административен съд – Кюстендил.

     На основание чл. 180, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс оспорването не спира изпълнението на настоящата заповед.

     Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Крум Милев-Зам.Кмет ”Социални дейности”.     


ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

Сканирано копие -> ТУК!!!

Наименование Брой тегления
23122000.PDF 283 Изтегли

Потърсете в сайта