Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедурата за подбор на персонал за Център за ранно детско развитие - гр. Дупница за длъжността „медицинска сестра“ по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

18.01.2021 17:16
  1.  Допуснати до събеседване:

 

Вх. номер

Трите имена

Мотиви

 

1.

94-И-12/ 11.01.2021 г.

Иванка Стоянова Вуковска

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

 

  1. Неопуснати до събеседване кандидати няма.
    Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе в Кръглата зала на Общинска администрация Дупница, пл. „Свобода” № 1, на 19.01.2021 год. от 14,30 часа.

Потърсете в сайта