Инвестиционно намерение за Център за разкомплектоване на ИУМПС - с. Пиперево

Дата на публикуване: 15.01.2021 17:25

О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА
СЪОБЩАВА
На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение за “Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и съхранение на авточасти и автосервиз” в поземлен имот с идентификатор 68789.252.24, в част от стопански двор на Пиперево, община Дупница .
 
Информацията е обществено достъпна в Община Дупница, ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”
 
Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ-София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10

Потърсете в сайта