Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-23/07.01.2021 год., за продажба на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI - 373 /шести, образуван от имот триста седемдесет и трети/, в квартал 27 /двадесет и седми/ по регулационния план на село Баланово

18.01.2021 17:20
ОБЯВЛЕНИЕ 
 
         На основание Заповед №РД 04-23/07.01.2021 на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: : Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – 373 /шести, образуван от имот триста седемдесет и трети/, в квартал 27 /двадесет и седми/ по регулационния план на село Баланово, Община Дупница, с площ 804 кв.м /осемстотин и четири квадратни метра/, с утвърдена улична регулация със Заповед №1673 от 16.08.1969 год. на Кмета на Община Дупница. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост №1539/06.10.2004 год., вписан в Служба по вписвания под № 130, том XII, Вх. р-р № 3282 от 11.11.2004 год.,

  1. Търгът ще се проведе на 02.2021 год. от 11. 00 часа в Заседателната зала, партерен етаж в сградата на Община Дупница.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 1071.40 лв. /хиляда седемдесет и един лева и четиридесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена, представляващи 10% от началната цена.

  1. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 29.01.2021 год., включително.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 17.02.2021 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Дупница. Заявленията се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 12.02.2021 год., включително.

За информация на тел.: 0701 5 92 24

Потърсете в сайта