Списък на оценени и класирани кандидати за длъжността „медицинска сестра“ в Център за ранно детско развитие - гр. Дупница по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

19.01.2021 17:25

І. Класиране на оценените кандидати за медицинска сестра:

 

 

Име, презиме, фамилия

Резултат

/точки/

1.

Иванка Стоянова Вуковска

 

35

 

ІІ. Кандидати, неодобрени и отпаднали при подбора: няма.

 

     Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в Списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на  длъжността „медицинска сестра”.

  

      В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  се провежда нова процедура за оценка и подбор на персонал в Център за ранно детско развитие - гр. Дупница за длъжността „медицинска сестра”.

  

      Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонала за длъжността „медицинска сестра” в Деловодството на Общината до Кмета на Община Дупница, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Потърсете в сайта