Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед № РД 04-101/28.01.2021 г. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот находящ се в землището на Яхиново, Община Дупница, Област Кюстендил

02.02.2021 15:30

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД-04-101/28.01.2021 год. на

Кмета на Община Дупница 

ОБЯВЯВА

 

Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва:        

  1. Поземлен идентификатор 87727.14.65 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район четиринадесет, имот шестдесет и пет/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 /05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.10.2016 г., с адрес: село Яхиново, местност МОСТЕТО, с площ: 2 499 кв.м /две хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 014065 /четиринадесет хиляди и шестдесет и пет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АОС №5436/06.10.2020 год., при следните условия:

       1.1 Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.2. начална тръжна наемна цена – 64.97 лв. /шестдесет и четири лева и деветдесет и седем стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.3. депозит за участие в търга – 12.99 лв. /дванадесет лева и деветдесет и девет стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

       1.5. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;

        1.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 6.50 лв./шест лева и петдесет стотинки/

  1. Публичният търг ще се проведе на 24.02.2021 год., /сряда / от 14.00 часа в Заседателната зала, партерен етаж на Община Дупница
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 100.00 лв., еднократно + 20.00 лв. за всеки  имот, за който се участва.  Върху цената се дължи ДДС;.Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка   IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.
  3. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 00 часа на 18.02.2021 г. /включително/
  4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 10.03.2021            год., /сряда / от 14.00 часа в Заседателната зала, партерен етаж на Община Дупница
  5. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 04.03.2021 г. /включително/

 

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24

Потърсете в сайта