Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-228/01.03.2021 г. за отдаване под наем на общински имот-помещение за търговска дейност-хранителен магазин, находящ се в с.Тополница

01.03.2021 16:57

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № РД 04-228/01.03.2021 г. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 19 от 26.02.2021 г. на Общински съвет Дупница

 

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 217/09.10.1998 г., част от първи етаж на масивна административна сграда на два етажа, строена 1982 г., със застроена площ 260 кв.м; изградена в УПИ XIX-255, кв. 6 по регулационния план на с. Тополница, с площ на имота 2400 кв. м, представляващ: обект за търговска дейност – магазин за хранителни стоки, с обща застроена площ – 68.60, както следва:

  • Търговска площ – за хранителен магазин – 49.59 кв.м;
  • Помещение – склад – 13.60 кв.м;
  • Санитарен възел – 5.40 кв.м,

съгласно схема, приложение към писмо № 08-09-264/1//09.02.2021 г., на дирекция „Устройство на територията и строителството“  - община Дупница. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за търговска дейност – хранителен магазин;
  2. Начална наемна цена – 71.73 /седемдесет и едил лева и седемдесет и три стотиники/ лв. месечно. Върху цената се дължи 20% ДДС;
  3. Депозитът за участие в конкурса – 14.35 /четиринадесет лева и тридесет и пет стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 16.03.2021 г.от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 11.03.2021 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 23.03.2021 г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

Потърсете в сайта