Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-744/21.05.2021 г. за отдаване под наем на част от поземлем имот с идентификатор 68789.30.28 по КК на гр. Дупница, представляващ терен - за разполагане на преместваем търговски обект - вендинг кафе автомат, находящ се в гр. Дупница, местност Курт Баир

Дата на публикуване: 21.05.2021 16:15

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № РД 04-744/21.05.2021 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на Решение № 65 от 23.04.2021 г. на ОбС гр. Дупница

ОБЯВЯВА

 

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68789.30.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.05.2015 г.; с адрес: гр. Дупница, местност Курт Баир; с площ: 13 009 кв.м; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване; предходен идентификатор: 68789.15.449; номер по предходен план: 15.449, квартал: 1911, парцел: I; частна общинска собственост, съгласно АОС № 1865 от 26.04.2012 г. и граници на имота: 68789.30.69, 68789.30.60, 68789.30.64, 68789.30.58, представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект: Вендинг кафе автомат, с площ 1.00 кв.м, на основание издадено служебно писмо № 08-09-404(1)/26.03.2021 г., с приложена към него схема на дирекция „Устройство на територията и строителството“  - община Дупница.  Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за разполагане на преместваем търговски обект - вендинг кафе автомат.
  2. Начална наемна цена – 50.00 /петдесет лева/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС;
  3. Депозитът за участие в конкурса – 10.00 /десет лева/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 15.06.2021 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 09.06.2021 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 06.2021 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

Потърсете в сайта