Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-795/31.05.2021 г. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 22.27 кв.м.-за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в гр.Дупница, ж.к. "Бистрица", кв.218а по РП на гр. Дупница

Дата на публикуване: 31.05.2021 16:28

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД 04-795/31.05.2021 г. на

Инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница

ОБЯВЯВА

 

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем конкурс на част от общински поземлен имот с идентификатор 68789.20.472 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, последно изменение със Заповед КД-14-10.34/20.02.2009 г. на Началник на СГКК – Кюстендил; с адрес на ПИ: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, квартал: 218а по регулационния план на гр. Дупница, парцел II – за смесено предназначение, съгласно скица № 15-976442 от 26.10.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, представляващ - терен за разполагане на преместваем търговски обект, с площ от 22.27 кв.м, съгласно изготвена схема, приложение към писмо № 08-09-1363/23.10.2019 г., одобрена от Главния архитект на Община Дупница, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1762/02.12.2009 г. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за разполагане на преместваем търговски обект.
  2. Начална наемна цена – 62.36 /шестдесет и два лева и тридесет и шест стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 12.47 лв. /дванадесет лева и четиридесет и седем стотинки/, представляващ 20% от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 22.06.2021 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 16.06.2021 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 06.2021 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

Потърсете в сайта