Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед № РД 04-741/20.05.2021 год.на Кмета на Община Дупница, за продажба на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV - 154, квартал 9 по регулационния план на село Кременик

Дата на публикуване: 02.06.2021 12:37

ОБЯВЛЕНИЕ

 

         На основание Заповед №РД 04-741/20.05.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

 

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV - 154 /четиринадесет, образуван от имот сто петдесет и четири/, квартал 9 /девети/ по регулационния план на село Кременик, с урегулирана площ  819 кв. м /осемстотин и деветнадесет квадратни метра/ с улична регулация, утвърдена със Заповед №903/27.06.1985 год. на Председател на Общински народен съвет - гр.Станке Димитров. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №5450/16.12.2020 год., вписан в Служба по вписвания под № 522 от 17.02.2021 год., акт № 171, том II, дело № 232.

  1.  Търгът ще се проведе на 16.06.2021 год. от 15.00 часа в Кръглата зала на етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2.  Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

      3.  Депозитът за участие в търга е в размер на 729, 84 лв. /седемстотин двадесет и девет лева осемдесет и четири стотинки/, представляващи 10% от началната цена, представляващи 10% от началната цена.

  1. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 11.06.2021 год.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 30.06.2021 год. от 15.00 часа в Кръглата зала на етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница. Заявлението се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 25.06.2021 год.

 

 

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24

 

 

 

 

 

 

Потърсете в сайта