Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-743/20.05.2021 год., на Кмета на Община Дупница за продажба на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV - 154, квартал 9 по регулационния план на село Кременик

Дата на публикуване: 02.06.2021 12:39
ОБЯВЛЕНИЕ

 

         На основание Заповед №РД 04-743/20.05.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

 

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.606.254.1.37 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет и четири, сграда едно, обект тридесет и седем/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4 /четири/, етаж 3 /три/, обект 37 /тридесет и седем/. Самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.254 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 32. 27 кв.м /тридесет и две цяло двадесет и седем стотни квадратни метра/, прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, стар идентификатор: няма  - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №3994/30.10.2014 год. вписан в Служба по вписвания под № 27, том 22, вх. р-р № 5251 от 04.11.2014 год., на парт. 41672.

  1.  Търгът ще се проведе на 16.06.2021 год. от 14.30 часа в Кръглата зала на етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2.  Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

      3.  Депозитът за участие в търга е в размер на 1 869. 20 лв. /хиляда осемстотин шестдесет и девет лева двадесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена, представляващи 10% от началната цена.

  1.  Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 11.06.2021 год.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 30.06.2021 год. от 14.30 часа в Кръглата зала на етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница. Заявлението се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 25.06.2021 год.

 

 

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24

Потърсете в сайта