Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедурата за падбор на персонал за Център за ранно детско развитие - гр. Дупница за длъжността „логопед“ по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Дата на публикуване: 08.06.2021 15:58
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
 в процедурата за падбор на персонал
за Център за ранно детско развитие - гр. Дупница
за длъжността „логопед“
 по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие”
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
 
 
  1. Допуснати до събеседване:
 

Вх. номер

Трите имена

Мотиви

 

1.

94-С-471/ 01.06.2021 г.

Спаска Ангелова Паликарска

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

 
 
 
  1. Неопуснати до събеседване кандидати няма.
 
 
    
    Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе в Панорамната зала на Общинска администрация Дупница, пл. „Свобода” № 1, на 10.06.2021 год. от 10,30 часа.
 

Потърсете в сайта