ОБЯВА за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги (Патронажна грижа+)

Дата на публикуване: 10.06.2021 16:50

            Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0157 по проект „Патронажна грижа   +  в община Дупница”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа +”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

 

ОБЯВА
за провеждане на подбор на персонал за  предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги (Патронажна грижа+)по  следните направления:

 

 • Направление 1Патронажна грижа+”

За длъжността домашен санитар – 3 щатни броя

 • Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“

За длъжността санитар – 11 щатни броя

 

        Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности, с месторабота “Център за Патронажна грижа”, находящ се в жк.”Дупница”, бл.8А.

 • Направление 1Патронажна грижа+”

1.1.Домашен санитар – 3 щатни броя 

Изисквания за заемане на длъжността:

1)  Образование – основно - средно;

2)  Професионален опит не се изисква

3)  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

 

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 

 • Изпълнява указанията на Екип на проект, Диспечер на Центъра и Ръководители на социални услуги ;
 • Спазва стриктно всички нормативни документи, регламентиращи дейността на Центъра и свързани с дейността на предоставяната услуга;
 • Спазва стриктно графика за работното време и всички вътрешни правила и процедури на Центъра;
 • Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи , касаещи дейността ;
 • Подпомагане и съдействие във всички дейности , които потребителят желае или има нужда – при хранене ,ползване на баня и тоалетна , при обличане и събличане , боравене с лични вещи и документи , помощ при приемане на лекарства и осъществяване на други дейности , поддържащи здравето ;
 • Участва в срещи на екипа на Центъра , супервизии и с участието си допринася за подобряване на работата ;
 • Спазва професионалната етика и съхранява професионалната тайна ; не разпространява лична информация за потребителите , станала известна при или по повод изпълнение на служебните задължения ;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи .
 • Извършваи други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

 

 

 1. Направление 2- „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“

2.1. Санитар - 11 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1)  Образование – основно - средно;

2)  Професионален опит не се изисква

3) Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 

 • Изпълнява указанията на Екип на проект, Диспечер на Центъра и Ръководители на социални услуги ;
 • Спазва стриктно всички нормативни документи, регламентиращи дейността на Центъра и свързани с дейността на предоставяната услуга;
 • Спазва стриктно графика за работното време и всички вътрешни правила и процедури на Центъра;
 • Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи , касаещи дейността ;
 • Подпомагане и съдействие във всички дейности , които потребителят желае или има нужда – при хранене ,ползване на баня и тоалетна , при обличане и събличане , боравене с лични вещи и документи , помощ при приемане на лекарства и осъществяване на други дейности , поддържащи здравето ;
 • Участва в срещи на екипа на Центъра , супервизии и с участието си допринася за подобряване на работата ;
 • Спазва професионалната етика и съхранява професионалната тайна ; не разпространява лична информация за потребителите , станала известна при или по повод изпълнение на служебните задължения ;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи .
 • Извършваи други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.
 • Извършва ефективна дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги в необходимите честота и обем, съгласно изискванията на здравните власти.

  

         Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по подадените документи
 2. Събеседване

 

          Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец;

Автобиография - по образец;

Документ за завършено образование – копие;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

 

           Документите по образец се получават на адрес: гр. Дупница, пл. „Свобода” 1- деловодство или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Дупница.

          Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Дупница, пл. „Свобода” 1- деловодство  от 10.06.2021 г. до 18.06.2021 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

  

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Дупница, пл. „Свобода” 1- и на сайта на Община Дупница, Раздел Новини.

 

В 5-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Дупница.

 

        Телефон за информация: 0701/5 92 95 

 

ВАЖНО: 

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 22.06.2021 г. на информационното табло на Дупница, пл. „Свобода” 1- и на сайта на Община Дупница.


Наименование Брой тегления
Обява -санитари _zayavlenie.doc 24 Изтегли
Обява -санитари _avtobiografia.doc 29 Изтегли

Потърсете в сайта