Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедурата за подбор на персонал за Център за ранно детско развитие - гр. Дупница за длъжността „управител“ по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Дата на публикуване: 11.06.2021 14:20

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати 
 в процедурата за подбор на персонал за Център за ранно детско развитие - гр. Дупница
за длъжността „управител“  по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие”
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
 

       1.Допуснати до събеседване: 

Вх. номер

Трите имена

Мотиви

 

1.

94-В-721/ 07.06.2021 г.

Ваня Николова Бельова

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

      2.Неопуснати до събеседване кандидати няма.    

    Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе в Панорамната  зала на Общинска администрация Дупница, пл. „Свобода” № 1, на 17.06.2021 год. от 11,00 часа.

Потърсете в сайта