ПОКАНА Изх. № 362/ 18.06.2021 г.

Дата на публикуване: 18.06.2021 17:14

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.3 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VI извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 23.06.2021 год. /сряда/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 

                                                                                                                     ПРОЕКТ!

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Упълномощаване на представител на Община Дупница за участие в извънредното заседание, насрочено за 29.06.2021 г. от 11,00 ч., на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ЕООД, гр.Кюстендил и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред. / вх.№ 360/ 18.06.2021 г./
  2. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на решение за предприемане на действия за прекратяване членството на Община Дупница в АВиК – Кюстендил и за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил. / вх.№ 361/ 18.06.2021 г./

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

 

                                                     / инж. Костадин Костадинов/

Потърсете в сайта