ПОКАНА Изх. № 354 / 18.06.2021 г.

Дата на публикуване: 18.06.2021 17:17

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VII редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 25.06.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 

 

                                                                                                                      ПРОЕКТ!

 

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.162.138 образуван от поземлен имот с идентификатор 68789.162.40 по кадастралната карта на град Дупница.  / вх.№ 326/14.06.2021 г./
 2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 20763.47.166 образуван от поземлен имот 20763.47.10 по картата на възстановената собственост на село Джерман.  / вх.№ 327/ 14.06.2021 г./
 3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на част от поземлен имот с идентификатор 56349.4.4 (имот с проектен идентификатор 56349.4.185) по кадастралната карта  на  с.Пиперево, м. „Бела земя”, общ.Дупница.  / вх.№ 328/ 14.06.2021 г./
 4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за определяне на трасето за възстановяване на външно ел. захранване, чрез изграждане на „Въздушна кабелна линия (КЛ) ниско напрежение (НН)“ на поземлен имот с идентификатор 20612.27.101, местност „Спаиските“, землище на с.Делян, общ.Дупница. / вх.№ 329/ 14.06.2021 г./
 5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне за безвъзмездно управление на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), ЕИК 130339616, със седалище и адрес на управление гр. София-1331, ул. „Банско шосе“ № 7, представлявана от доц. Д-р Младен Младенов – изпълнителен директор на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.17.69.1.31 по КК и КР на гр. Дупница, с площ 24.00 кв.м, попадащ в сграда – частна общинска собственост с идентификатор 68789.17.69.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.17.69, с адрес на имота: град Дупница, улица „Хан Аспарух“ № 2, ет. 2.  / вх.№ 330/ 14.06.2021 г./
 6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от поземлен имот –помещение №2 в сграда – публична общинска собственост, находящ се в с. Яхиново,  общ.Дупница, ул.„Христо Ботев“ № 46.   / вх.№ 331/ 14.06.2021 г./
 7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот с идентификатор 65245.7.172 по кадастралната карта  на  с.Самораново, м. „Плешка кория”, общ.Дупница.  / вх.№ 332/ 16.06.2021 г./
 8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за безвъзмездно придобиване на недвижим имот – държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68789.607.125 по КК на гр.Дупница. /вх.№ 333/ 16.06.2021 г./
 9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.605.477 по кадастралната карта на град Дупница, улица “Орлинска”. / вх.№ 334/ 16.06.2021 г./
 10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 04220.55.33 по кадастралната карта на с.Бистрица, ул."Кирил и Методий". / вх.№ 336/ 16.06.2021 г./
 11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.164.114 образуван от поземлен имот с идентификатор 68789.164.14  по кадастралната карта на град Дупница.   / вх.№ 337/ 16.06.2021 г./
 12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 02350.7.64 с. Баланово, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 338/ 16.06.2021 г./
 13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.604.185.6.1 по КК на гр.Дупница – публична общинска собственост. / вх.№ 339/ 16.06.2021 г./
 14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 39339.13.15, 39339.14.26, 39339.15.97, 39339.16.87 село  Крайници, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.   / вх.№ 340/ 16.06.2021 г./
 15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 65245.3.402, 65245.5.1, 65245.3.407 село  Самораново, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.   / вх.№ 341/ 16.06.2021 г./
 16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 20612.46.109 с. Делян, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.   / вх.№ 342/ 16.06.2021 г./
 17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 65245.7.1 с. Самораново, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.   / вх.№ 343/ 16.06.2021 г./
 18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно План за реализиране на дейностите по Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в община Дупница (2019-2024) за 2021 г. / вх.№ 344/ 16.06.2021 г./
 19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване на Анекс към Договор за сътрудничество между ОБЩИНА ДУПНИЦА, СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ МАРЕК 1915 И СИЛВЪР БЕТ ЕООД. / вх.№ 345/ 16.06.2021 г./
 20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем търговски обект, с площ от 15.00 кв.м., част от поземлен имот с идентификатор 68789.607.334 по КК на гр.Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. “Дунав“. / вх.№ 346/ 16.06.2021 г./
 21. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2020 г. на “Ученическо хранене - Дупница” ЕООД – гр. Дупница. / вх.№ 348/ 17.06.2021 г./
 22. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2020 г. на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД – гр. Дупница. / вх.№ 349/ 17.06.2021 г./
 23. Докладна записка от Георги Георгиев – председател на ПК Спорт, туризъм, младежки дейности, международни отношения и връзки с НПО към Об.С Дупница, относно Одобряване разпределението на средствата, определени в бюджета на Община Дупница за 2021 г., за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница. / вх.№ 352/ 17.06.2021 г./
 24. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2020 г. на “Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД – гр. Дупница. / вх.№ 353/ 17.06.2021 г./

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

                                                     / инж. Костадин Костадинов/

Потърсете в сайта