Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенци за водоползване на подземни води за напояване на овощни насаждения

Дата на публикуване: 16.07.2021 16:55

О Б Я В А

 

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение за “Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенци за водоползване на подземни води за напояване на овощни насаждения” находящи в поземлени имоти с идентификатори 39339.79.196 и 39339.140.82, землище на с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил, с възложител “ЯДКА БГ” ООД.

Информацията по приложение №5 кьм чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС е обществено достъпна в Община Дупница, ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”

 

 

Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ-София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10

Потърсете в сайта