Изграждане на енергийно – ефективно предприятие за отглеждане на зеленчукови култури в контролирана среда и подобряване на енергийната ефективност на съществуваща птицеферма за отглеждане на бройлери

Дата на публикуване: 22.07.2021 18:00

О Б Я В А

 

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение “Изграждане на енергийно – ефективно предприятие за отглеждане на зеленчукови култури в контролирана среда и подобряване на енергийната ефективност на съществуваща птицеферма за отглеждане на бройлери” находящ  се в поземлен имот с идентификатор 39339.83.63 по КК на с. Крайници, община Дупница, представляващ УПИ III, кв. 93, местност  “стопански двор”, с възложител “БГ КАПРА” ЕООД.

Информацията по приложение №5 кьм чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС е обществено достъпна в Община Дупница, ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”

 

Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ-София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10

 

 

 

Потърсете в сайта