ПОКАНА Изх. № 426/ 09.07.2021 г.

Дата на публикуване: 27.07.2021 13:54

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VIII редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 16.07.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 

                                                                                                                     ПРОЕКТ!

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие от Общински съвет-Дупница и Разрешение за изработване на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за улична регулация (ПУР), одобрен със Заповед № 291 / 19.03.1990 год. на Председателя на Общински народен съвет-Станке Димитров и изменен със Заповед № 318/23.04.1996г. на Кмета на Община Дупница в обхват: улица с о.т. 1428÷ 1426а ÷ 1426б ÷ 1426в ÷ 1458 между квартали 259 и 260  по регулационния план на гр.Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.603.133 по кадастралната карта на гр.Дупница). / вх.№ 368/ 23.06.2021 г./
 2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 20763.51.36, 20763.57.5, 20763.6.9 село  Джерман, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.  / вх.№ 374/ 30.06.2021 г./
 3. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ “Христо Ботев 1978”, гр. Дупница. / вх.№ 380/ 01.07.2021 г./
 4. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ “Пробуда 1939”, с. Яхиново, Община Дупница. / вх.№ 381/ 01.07.2021 г./
 5. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ “Пенчо Славейков - 1978”, гр. Дупница. / вх.№ 382/ 01.07.2021 г./
 6. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ “Христо Ботев 1911”, с. Червен брег, Община Дупница. / вх.№ 383/ 01.07.2021 г./
 7. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ “Пейо Кр. Яворов 1978”, гр. Дупница. / вх.№ 384/ 01.07.2021 г./
 8. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ “Светлина 1927”, с. Бистрица, Община Дупница. / вх.№ 385/ 01.07.2021 г./
 9. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ “Развитие 1910”, с. Крайници, Община Дупница. / вх.№ 386/ 01.07.2021 г./
 10. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ “Пробуда 1927”, с. Самораново, Община Дупница. / вх.№ 387/ 01.07.2021 г./
 11. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ “Пробуда 1902”, с. Баланово, Община Дупница. / вх.№ 388/ 01.07.2021 г./
 12. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ “Генерал Г. Тодоров 2011”, гр. Дупница. / вх.№ 389/ 01.07.2021 г./
 13. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ “Зора 1858”, гр. Дупница. / вх.№ 390/ 01.07.2021 г./
 14. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ “Пробуда 1926”, с. Джерман, Община Дупница. / вх.№ 391/ 01.07.2021 г./
 15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.162.119 образуван от поземлен имот с идентификатор 68789.162.19  по кадастралната карта на град Дупница.  / вх.№ 394/ 05.07.2021 г./
 16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен с имот проектен идентификатор № 65245.3.548, образуван от поземлен имот 65245.3.48 по картата на възстановената собственост на село Самораново. / вх.№ 395/ 05.07.2021 г./
 17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.148.46 образуван от поземлен имот с идентификатор 68789.148.3  по кадастралната карта на град Дупница.   / вх.№ 396/ 05.07.2021 г./
 18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 39640.50.10,  70.21,  39640.69.1, 39640.4.1, село  Кременик, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.   / вх.№ 397/ 05.07.2021 г./
 19. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Промени в състава на ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси към Общински съвет-Дупница. / вх.№ 398/ 06.07.2021 г./
 20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 56349.10.2 с. Пиперево, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.  / вх.№ 400/ 06.07.2021 г./
 21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на сграда с идентификатор 39339.507.18.1 по кадастралната карта на с.Крайници, ведно с машините и оборудването в нея. /вх.№ 401/ 06.07.2021 г./
 22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Поемане на краткосрочен общински дълг – овърдрафт кредит.   / вх.№ 406/ 06.07.2021 г./
 23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за определяне на трасето за външно ел. захранване, чрез изграждане на подземна кабелна линия (КЛ) ниско напрежение (НН) за присъединяване на поземлени имоти с идентификатори 65245.6.567 и 65245.6.568, местност „Воденичница“, землище на с.Самораново, общ.Дупница. / вх.№ 408/ 06.07.2021 г./
 24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за определяне трасе за Външно водоснабдяване и канализационно отклонение на поземлени имоти с идентификатори 65245.6.567 и 65245.6.568, местност „Воденичница“, землище на с.Самораново, общ.Дупница.   / вх.№ 409/ 06.07.2021 г./
 25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, находящ се в с. Крайници, ул. „III Гвардейски полк“ № 13. / вх.№ 410/ 06.07.2021 г./
 26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV - 748, кв.11 по регулационния план на село Тополница.   / вх.№ 411/ 06.07.2021 г./
 27. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда – Силвия Миткова Капитанска, находяща се в село Крайници. / вх.№ 412/ 06.07.2021 г./
 28. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен идентификатор 04220.22.169 и поземлен имот с проектен идентификатор 04220.22.170 образувани от поземлен имот с идентификатор 04220.22.98 по кадастралната карта на село Бистрица.   / вх.№ 413/ 66.07.2021 г./
 29. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда – Ясен Фотев Калчев, находяща се в село Яхиново. / вх.№ 414/ 06.07.2021 г./
 30. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне на спортен обект стадион Бончук, публична общинска собственост по АОС № 1733/27.07.2009 г. по реда на чл.103 ал.1 от ЗФВС на СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ МАРЕК 1915“, с ЕИК 176910734, със седалище и адрес на управление гр. Дупница, стадион Бончук.   / вх.№ 415/ 07.07.2021 г./
 31. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Изразяване на мотивирано становище по молба вх. № 575/31.12.2020 г. подадена от Марина Георгиева Андреева за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. / вх.№ 416/ 08.07.2021 г./
 32. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Даване на съгласие за отдаване под наем и определяне на начална наемна цена за търговски обекти на първи етаж /партер/, в сградата на „ГУМ-ДУПНИЦА“ЕООД, гр.Дупница. / вх.№ 417/ 08.07.2021 г./
 33. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на становище и съгласуване от Община Дупница на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация-Дупница“ ЕООД гр. Дупница, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. / вх.№ 421/ 08.07.2021 г./
 34. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Ученическо хранене-Дупница“ЕООД, гр.Дупница. / вх.№ 424/ 08.07.2021 г./
 35. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ЕООД, гр.Дупница. / вх.№ 425/ 08.07.2021 г./

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

 

                                                     / инж. Костадин Костадинов/

Потърсете в сайта