Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед № РД 04 – 1161/16.08.2021 г. за продажба на /УПИ/ ХІV - 748, квартал: 11 по регулационния план на село Тополница.

Дата на публикуване: 08.09.2021 11:15

ОБЯВЛЕНИЕ

 

         На основание Заповед № РД 04 – 1161/16.08.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

 

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV - 748 /четиринадесет, образуван от имот седемстотин четиридесет и осем/, квартал: 11 /единадесет/ по регулационния план на село Тополница, с урегулирана площ на имот: 495 кв. м /четиристотин деветдесет и пет квадратни метра/, с улична регулация, утвърдена със Заповед № 1112/11.10.1991 год. на ВрИК на Общински народен съвет - гр.Станке Димитров – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №5503/26.04.2021 год., вписан в Служба по вписвания под № 1689 от 11.05.2021 год., акт № 59, том 7, дело № 644.

 

  1.  Търгът ще се проведе на 23.09.2021 год. от 14.00 часа в Панорамната зала, IV етаж в сградата на Община Дупница.
  2.  Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

       3. Депозитът за участие в търга е в размер на 866, 90 лв. /осемстотин шестдесет и шест лева деветдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена,               представляващи 10% от началната цена.

  1. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 17.09.2021 год.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 06.10.2021 год. от 14.00 часа в Панорамната зала на Община Дупница. Заявлението се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 01.10.2021 год.

 

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24

 

Потърсете в сайта