Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1238/ 02.09.2021 г. за отдаване под наем на част от поземлен имот и идентификатор 68789.605.412 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница на преместваем търговски обект, с площ от 15 кв.м., с предназначение - за търговска дейност, находящ се в : гр. Дупница, ул."Отовица"

Дата на публикуване: 10.09.2021 15:06

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № РД 04-1238/ 02.09.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на Решение № 86 от 28.05.2021 г. на ОбС гр.Дупница

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем част от поземлен имот с идентификатор 68789.605.412 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, имот четиристотин и дванадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил /последното  изменение  на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.04.2021г./, с адрес:  гр. Дупница, ул.“Отовица“; целия с площ: 1053 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; при граници на имота: 68789.605.411, 68789.605.424, 68789.605.353, частна общинска собственост, съгласно АОС 5493/30.03.2021 г., представляваща терен за разполагане на преместваем търговски обект, с площ от 15.00 кв.м., съгласно издадено служебно писмо № 08-09-605-(1)/09.04.2021 г. на Дирекция  “Устройство на територията и строителството“ в Община Дупница, с приложена към него Схема от 09.04.2021 г. на  Главният архитект на Община Дупница. Имотът се отдава за срок от 1 година.

  1. Имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем търговски обект;
  2. Начална наемна цена – 500.00 /петстотин/ лв. месечно. Върху цената не се дължи 20% ДДС;
  3. Депозитът за участие в конкурса – 100 /сто/ лева, представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 17.09.2021г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 14.09.2021 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе 24.09.2021 г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

Потърсете в сайта