Провеждане на публично оповестен конкурс, съгласно Заповед № РД 04 – 1236/01.09.2021 г., за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.605.477 по КК град Дупница

Дата на публикуване: 15.09.2021 17:22

ОБЯВЛЕНИЕ


         На основание Заповед №
РД 04 – 1236/01.09.2021 г. на инж.Методи Чимев Кмет на Община Дупница/

    утвърждавам:

ОБЯВЯВА

 

Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.605.477 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, имот четиристотин седемдесет и седем/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.04.2021 год., с адрес: град Дупница, улица "Орлинска", с площ: 2 150 кв.м /две хиляди сто и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с предишен идентификатор: 68789.605.163 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, имот сто шестдесет и три/, номер по предходен план: 605.163 /кадастрален район шестстотин и пет, имот сто шестдесет и три/,  квартал: 272 /двеста седемдесет и втори /, парцел: ІV /четвърти/. Имота не съдържа сгради,  с пазарна оценка 251 183 лв. /двеста петдесет и една хиляди сто осемдесет и три лева/, съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти - частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост №5496/02.04.2021 год. вписан в Служба по вписвания под Вх. рег.№ 1278/14.04.2021 акт № 130, том 5, дело № 531.

1Начална цена – 251 183 лв. /двеста петдесет и една хиляди сто осемдесет и три лева/.

            2.Размер на депозита за участие в конкурса – 25 118, 30 лв. /двадесет и пет хиляди сто и осемнадесет лева тридесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.

  1. Конкурса ще се проведе на 30.09.2021 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2. Конкурсната документация ще се получава в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  3. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 24.09.2021 г.
  4. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 13.10.2021 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

 

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 48

Потърсете в сайта