ПОКАНА Изх. № 508/ 17.09.2021 г.

Дата на публикуване: 21.09.2021 09:38

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам IX редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 24.09.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж. На основание чл. 28А, ал.3 от ЗМСМА  и чл.46 б, ал.1-9 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Дупница ще проведе заседанието от разстояние и ще приеме решенията, включени в предложения дневен ред, чрез неприсъствено гласуване, като се осигури спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. Съгласно чл.46 б, ал.4 от  Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в деня на провеждане на заседанието – 24.09.2021 г. в часовия диапазон от 10.00 часа до 16.00 часа всеки от общинските съветници може да представи в деловодството на Общински съвет Дупница попълнен и подписан формуляра за неприсъственото гласуване, който ще бъде изпратен на електронната поща, декларирана от общинските съветници за комуникация с Общинския съвет.

 

Предлагам следния дневен ред:

 

                                                                                                                     ПРОЕКТ!

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане отчета на Община Дупница за 2020 г.  / вх.№ 407/ 06.07.2021 г./
 2. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от 01.02.2021 г. до 31.08.2021 г.   / вх.№ 478/ 07.09.2021 г./
 3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV - 83, кв.2 по регулационния план на село Крайни дол.  / вх.№ 479/ 07.09.2021 г./
 4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVIII - 5, кв.4 по регулационния план на село Крайни дол. / вх.№ 480/ 07.09.2021 г./
 5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.33 по кадастралната карта на град Дупница, улица “Солун”№4, с площ 20.95 квадратни метра. / вх.№ 482/ 09.09.2021 г./
 6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.32 по кадастралната карта на град Дупница, улица “Солун”№4, с площ 19.05 квадратни метра. / вх.№ 483/ 09.09.2021 г./
 7. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за определяне на трасе на «Външно електрозахранване, чрез кабелен електропровод СН 20 кV» за присъединяване на поземлен имот с идентификатор № 65245.3.448 по кадастралната карта на с. Самораново, общ. Дупница. / вх.№ 485/ 09.09.2021 г./
 8. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Предоставане на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Генерал Георги Тодоров- 2011“, с ЕИК 176040075 представлявано от Стоян Томов Ушатов, със седалищи и адрес на управление: гр. Дупница, ул. „Христо Ботев“ № 1, ет.2 върху общински недвижим имот: 2/два/ броя помещения- представляващи част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.607.68.1 по КК на гр. Дупница – частна общинска собственост по АОС № 1652/22.02.2008 г., находащи се в  гр.Дупница, п.к.2600 , ул.“Никола Лазарков“№ 1.  / вх.№ 488/ 13.09.2021 г./
 9. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 87727.109.17    и 87727.112.31 село Яхиново, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.  / вх.№ 490/ 13.09.2021 г./
 10. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в с.Бистрица, общ.Дупница, обл.Кюстендил, пл. Димитър Благоев– за разполагане на преместваем търговски обект – кафе - автомат и определяне на начална наемна цена. / вх.№ 491/ 13.09.2021 г./
 11. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда – Никола Димитров Туповичарски, находяща се в село Бистрица. / вх.№ 492/ 14.09.2021 г./
 12. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за водоснабдителна система за питейно-битово водоснабдяване на Северна промишлена зона гр.Дупница, общ.Дупница . / вх.№ 493/ 14.09.2021 г./
 13. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост на основание чл. 15, ал.3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за присъединяване на 85 кв.м. от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII-2156, 2157, 2158, кв. 110 по РП на гр. Дупница /поземлен имот с идентификатор 68789.17.268 по КК на гр. Дупница / към Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXI– 2155, кв. 110  по действащия регулационен план на гр. Дупница /поземлен имот с идентификатор 68789.17.267 по КК на гр. Дупница / и съгласие за промяна на улична регулация на улица с осови точки 669-674 по регулационния план на гр.Дупница /поземлен имот с идентификатор 68789.17.2 по по КК на гр. Дупница/.  / вх.№ 494/ 14.09.2021 г./
 14. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в поземлен имот с идентификатор 68789.607.549 по кадастралната карта на гр.Дупница,чрез продажба частта на общината. / вх.№ 495/ 14.09.2021 г./
 15. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 02350.79.15      и 02350.79.14 село Баланово, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.  / вх.№ 496/ 14.09.2021 г./
 16. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот с идентификатор 24791.105.14 по кадастралната карта  на  с.Дяково, м.„Голио рид”, общ.Дупница.  / вх.№ 497/ 14.09.2021 г./
 17. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот с идентификатор 24791.105.7 по кадастралната карта  на  с.Дяково, м.„Голио рид”, общ.Дупница.  / вх.№ 498/ 14.09.2021 г./
 18. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на преминаване и право на прокарване на газопроводно отклонение през поземлен имот с идентификатор 55230.7.28 по кадастралната карта на с.Палатово, местност „Петруница“. / вх.№ 499/ 15.09.2021 г./
 19. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за определяне на начална месечна наемна цена за разполагане на преместваем търговски обект, с площ от 15.00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 68789.20.406 по КК на гр.Дупница, с административен адрес- гр. Дупница, ж.к.“Бистрица”, както и допълване на годишната програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Дупница за 2021 год.  / вх.№ 500/ 15.09.2021 г./
 20. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII-11, в квартал 12 по регулационния план на с.Дяково, Община Дупница, чрез продажба частта на общината. / вх.№ 501/ 15.09.2021 г./
 21. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2021/2022 година в общински училища. / вх.№ 502/ 15.09.2021 г./
 22. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд-Кюстендил и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора. / вх.№ 503/ 15.09.2021 г./
 1. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение №154 на Общински съвет – Дупница, прието с Протокол №8 от 16.07.2021г. за предоставяне на спортен обект Стадион Бончук, публична общинска собственост по АОС №1733/27.07.2009г. по реда на чл.103, ал.1 от ЗФВС на СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ МАРЕК 1915“ с ЕИК: 176910734, със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, стадион Бончук и допълване на Решение №154. / вх.№ 504/ 15.09.2021 г./
 2. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Кандидатстване на Община Дупница за финансиране по покана за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“, процедура BGLD-3.002 - Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите, финансирана по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021. / вх.№ 505/ 15.09.2021 г./
 3. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с ученици под минималния брой за учебната 2021/2022 година в общински училища. / вх.№ 506/ 16.09.2021 г./

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

 

                                                     / инж. Костадин Костадинов/

 

 

Потърсете в сайта