Изграждане на птицеферма за бройлери с обслужващи стопанства” находящ в поземлен имот с идентификатори 39339.118.19 по КК на с. Крайници, община Дупница, местност “Овчарници при Свилен Крекманов

Дата на публикуване: 05.10.2021 10:20

О Б Я В А

 

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

СЪОБЩАВА

 

 

 

На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение  “Изграждане на птицеферма за бройлери с обслужващи стопанства” находящ в поземлен имот с идентификатори 39339.118.19 по КК на с. Крайници, община Дупница, местност “Овчарници при Свилен Крекманов”, с възложител “ЛА ФАТТОРИЯ” ЕООД.

Информацията по приложение №5 кьм чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС е обществено достъпна в Община Дупница, ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”

 

 

Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ-София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10

Потърсете в сайта