СЪОБЩЕНИЕ № 91-00-125/14.10.2021 год.

Дата на публикуване: 14.10.2021 17:19

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

№ 91-00-125/14.10.2021 год.

 

ДО

РАДОСЛАВ ПИШИМАРОВ

ГР. СОФИЯ

 

ДО

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

ГР. СОФИЯ

 

ДО

ИВАН МЛАДЕНОВ

ГР. СОФИЯ

 

ДО

ДИМИТЪР ИВАНОВ

ГР. СОФИЯ

 

ДО

ДИМИТЪР ПИШИМАРОВ

ГР. СОФИЯ

 

ДО

ЕМИЛИЯ ПИШИМАРОВА

ГР. СОФИЯ

 

 

Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата:

 Радослав Пишимаров с постоянен адрес: гр. София, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-158/23.08.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2HI 3;

         Младен Младенов с постоянен адрес: гр. София, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-158/23.08.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2HG 1;

Иван Младенов с постоянен адрес: гр. София, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-158/23.08.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2HC X;

Димитър Иванов с постоянен адрес: гр. София не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-158/23.08.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2HF 0;

Димитър Пишимаров с постоянен адрес: гр. София не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-158/23.08.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2HE Z;

Емилия Пишимарова с постоянен адрес: гр. София, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-158/23.08.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2HD Y;

 

СЪОБЩАВА, че в Дирекция „Устройство на територията и строителството” в Община Дупница е внесен за процедиране проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-315, кв. 20 по регулационен план на с. Червен брег, одобрен със Заповед № 271/19.01.1977 год. на Председател на Кюстендилски окръжен народен съвет, /поземлен имот с идентификатор 80491.502.115 по КК на с. Червен брег, община Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-55 /30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ИД на АГКК)/, с който границата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-315, кв. 20, към урегулиран поземлен имот (УПИ) ХI-321 по действащия регулационен план на с. Червен брег да съвпадне с границата между поземлен имот с идентификатор №80491.502.115 и поземлен имот с идентификатор №80491.502.116 така като е отразен в КК на с. Червен брег,  както и разделяне на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-315, кв. 20 на два нови урегулирани поземлени имота с проектни номера XX -315 и XXI-315, съответно с нови проектни идентификатори 80491.502.320 и 80491.502.321 по КК на с. Червен брег.

 

        С горното не се нарушава конфигурацията на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, както и предвиденото по отношение на лице и повърхност по чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на обявяване, заинтересуваните лица могат да прегледат проекта, и ако имат основание да направят писмени искания и възражения до Дирекция «Устройство на територията и строителството», отдел «Устройство на територията» при Община Дупница.

Със съдържанието на проекта може да се запознаете в стая № 8,  ет. 1, в сградата на Община Дупница.

 Копие от настоящото съобщение да бъде поставено  на таблото за съобщения, както и да се обяви в официалния сайт на Община Дупница.

Потърсете в сайта