С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 91-00-126/15.10.2021 год.

Дата на публикуване: 15.10.2021 16:08

 

 

О  Б  Щ  И  Н  А      Д  У  П  Н  И  Ц  А

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

91-00-126/15.10.2021 год.

 

ДО

 

БОРИМИР МИХАЙЛОВ

ГР. ДУПНИЦА

 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

ГР. ДУПНИЦА

 

ЙОРДАНКА ЛАКОВА

ГР. ДИМИТРОВГРАД

 

ПЛАМЕН РИЗОВ

ГР. ДУПНИЦА

 

 

        

                    Община Дупница, по реда на чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че лицата: БОРИМИР МИХАЙЛОВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА; МИХАИЛ МИХАЙЛОВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ЙОРДАНКА ЛАКОВА с адрес: ГР. ДИМИТРОВГРАД и ПЛАМЕН РИЗОВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА не са потърсили писмо изх. № 92-00-182/ 21.09.2021 год. на Община Дупница видно от известия за доставяне ИД PS 2600 00D2FY H; ИД PS 2600 00D2FZ I; ИД PS 2600 00D262 M; ИД PS 2600 00D2G4 O на Български пощи СЪОБЩАВА, че със Заповед№ РД 04-1303/21.09.2021 год. на Кмета на Община Дупница е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)-Изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-2289, кв. 122 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 374/30.04.1991 год. на Председателя на ВрИК на Общински народен съвет-гр. Станке Димитров, предвиждащ изменение на вътрешнорегулационната линия на урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-2289 - с проектен номер на УПИ XXXVI-2289, към  УПИ XVIII-2287, УПИ XIX-2288, УПИ XXI-2484 и УПИ XVI-2290 в кв. 122 по регулационния план (РП)  на гр. Дупница, така че тя да съвпадне с имотната граница на поземлен имот с идентификатор 68789.16.155 към поземлени имоти с идентификатори 68789.16.156, 68789.16.157, 68789.16.153 и 68789.16.154 по кадастралната карта на гр. Дупница.

                     С горното не се нарушава предвиденото по отношение на лице и повърхност по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

                    Не се предвижда промяна на уличните регулационни линии.

                     На основание чл.215 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в четиринадесет дневен срок от датата на съобщаване на заповедта по реда на Административнопроцесуалният кодекс (АПК), заинтересуваните лица могат да я обжалват чрез Община Дупница пред Административен съд – гр. Кюстендил.

                     Със съдържанието на проекта може да се запознаете в стая № 9,  ет. 1, в сградата на Община Дупница.

                     Копие от настоящото съобщение да бъде поставено със залепване на таблото за съобщения в сградата на Община Дупница, както и да се обяви в официалния сайт на общината- http://www.dupnitsa.bg/.

 

Потърсете в сайта