Съобщаване на решение № 178 от Протокол №9 от заседание на Общински съвет – Дупница от 24.07.2021г.

Дата на публикуване: 19.10.2021 11:10

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

               На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че с Решение № 178 от Протокол №9 от заседание на Общински съвет – Дупница от 24.07.2021г. е разрешено да се изработи проект за Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват: поземлен  имот  с идентификатор 24791.105.7 по кадастралната карта на с.Дяково общ.Дупница, местност „Голио рид“, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.

               Заинтересуваните лица могат да се запознаят с Решението, което се намира в стая № 7, етаж 1, Дирекция „Устройство на територията и строителство”, в сградата на Община Дупница.

Потърсете в сайта