Съобщаване на решение № 179 от Протокол №9 от заседание на Общински съвет – Дупница от 24.07.2021г.

Дата на публикуване: 19.10.2021 14:20

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

               На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че с Решение № 179 от Протокол №9 от заседание на Общински съвет – Дупница от 24.07.2021г., Общински съвет Дупница дава предварително съгласие за учредяване на сервитути по Закона за енергетиката (ЗЕ) - право на преминаване и право на прокарване на линеен енергиен обект – газопроводно отклонение на  „ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, през поземлен имот с идентификатор 55230.7.28 по кадастралната карта на с.Палатово, община Дупница., местност „Петруница“, общинска публична собственост, трайно предназначение на територията-земеделска и начин на трайно ползване-пасище след влизане в сила на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП).

               Заинтересуваните лица могат да се запознаят с Решението, което се намира в стая № 7, етаж 1, Дирекция „Устройство на територията и строителство”, в сградата на Община

Потърсете в сайта