СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ 91-00-129 /22.10.2021год.

Дата на публикуване: 22.10.2021 17:20

Изх.№ 91-00-129 /22.10.2021год.                                     

 

ДО ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

УЛ.“ТОДОР ИВАНОВ“ №3, ВХ.в, ЕТ.3, АП.8

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ДО АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

УЛ.“ТОДОР ИВАНОВ“ №3, ВХ.в, ЕТ.3, АП.8

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ДО СТОИЦА ВЛАДИМИРОВА РОГЛЕВА

УЛ.“СОФРОНИЙ“ №10

ГР.ДУПНИЦА

 

ДО КИРИЛ ЙОРДАНОВ ГОДИНОВ

УЛ.“СПАРТАК“ №1

С.РЕСИЛОВО

 

ДО ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОЧЕВ

УЛ.“БАЧО КИРО“ №9

С.РЕСИЛОВО

 

ДО ВЕСКА ВЕНЦИСЛАВОВА КОЛИБАРСКА

УЛ.“АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ №11

С.РЕСИЛОВО

 

ДО КРАСИМИР СТАНКОВ КРАЧОРСКИ

Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“ БЛ.31, ВХ.1, ЕТ.4, АП.11

ГР.БУРГАС

 

ДО НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ

Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“ БЛ.19, ВХ.4, ЕТ.5, АП.14

ГР.БУРГАС

 

ДО ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ГОДИНОВ

УЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №57, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.4

ГР.ДУПНИЦА

 

ДО МАНОЛ ВАСИЛЕВ ГОДИНОВ

УЛ.“ОМУРТАГ“ №27А

С.РЕСИЛОВО

 

ДО РАДКА БОРИСОВА ДАШОВА

УЛ.“ГАГАРИН“ №20

С.РЕСИЛОВО

 

ДО ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ДАШЕВА

УЛ.“СВ. ИВАН РИЛСКИ“ №215

ГР.ДУПНИЦА

 

ДО ГЕРГАНА ИСТАЛИАНОВА ГЕОРГИЕВА

УЛ.“РОДЕН КЪТ“ 2А, ЕТ.1, АП.1

ГР.СОФИЯ


ДО КАТЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

УЛ.“МАЛЧИКА“ №56, ЕТ.6, АП.22

ГР.БОБОВ ДОЛ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     Община Дупница по реда на чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че лицето, ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ с постоянен адрес: УЛ.“ТОДОР ИВАНОВ“ №3, ВХ.В, ЕТ.3, АП.8, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО не е получил съобщение изх.№ 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4WM O; АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ с постоянен адрес: УЛ.“ТОДОР ИВАНОВ“ №3, ВХ.В, ЕТ.3, АП.8, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО не е получил съобщение изх.№ 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4Х2 5; СТОИЦА ВЛАДИМИРОВА РОГЛЕВА с постоянен адрес: УЛ.“СОФРОНИЙ“ №10, ГР.ДУПНИЦА, не е получила лично съобщение изх.№ 92-00-180/ 21.09.2021г., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4WY 0; КИРИЛ ЙОРДАНОВ ГОДИНОВ с постоянен адрес: ул.“Спартак“ №1, С.РЕСИЛОВО не е получил съобщение изх.№ 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4ХH K; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОЧЕВ с постоянен адрес: УЛ.“БАЧО КИРО“ №9 С.РЕСИЛОВО не е получил съобщение изх. № 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4ХF I; ВЕСКА ВЕНЦИСЛАВОВА КОЛИБАРСКА с постоянен адрес: УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 11, С.РЕСИЛОВО не е получила съобщение изх.№ 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4ХE H; КРАСИМИР СТАНКОВ КРАЧОРСКИ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“ БЛ.31, ВХ.1, ЕТ.4, АП.11, ГР.БУРГАС не е получил съобщение изх. № 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4ХC F; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“ БЛ.19, ВХ.4, ЕТ.5, АП.14, ГР.БУРГАС не е получил съобщение изх. № 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4ХD G; ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ГОДИНОВ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: УЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №57, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.4, ГР.ДУПНИЦА не е получил съобщение изх. № 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4Х7 A; МАНОЛ ВАСИЛЕВ ГОДИНОВ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: УЛ.“ОМУРТАГ“ №27А, С.РЕСИЛОВО не е получил съобщение изх. № 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4Х6 9; РАДКА БОРИСОВА ДАШОВА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: УЛ.“ГАГАРИН“ №20, С.РЕСИЛОВО не е получила съобщение изх. № 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4Y8 C; ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ДАШЕВА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: УЛ.“СВ. ИВАН РИЛСКИ“ №215, ГР.ДУПНИЦА не е получила съобщение изх. № 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4Y4 8; ГЕРГАНА ИСТАЛИАНОВА ГЕОРГИЕВА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: УЛ.“РОДЕН КЪТ“ 2А, ЕТ.1, АП.1, ГР.СОФИЯ не е получила съобщение изх. № 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4Y1 5 и КАТЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: УЛ.“МАЛЧИКА“ №56, ЕТ.6, АП.22, ГР.БОБОВ ДОЛ не е получила съобщение изх. № 92-00-180 / 21.09.2021 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D4Х1 4 СЪОБЩАВА,  че със Заповед №РД04-1296/ 17.09.2021год. на Кмета на Община Дупница е одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 87727.16.420 местност “Полето/Долна мера” по Кадастралната карта на с.Яхиново, община Дупница, изработен на основание чл.124а, ал.1 и ал. 5, предвид чл. 9, ал. 2, чл.12, ал.2, чл.59, ал.1, в обхват по чл.109, ал. 2 от ЗУТ, с цел промяна  предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и придружаващите го план-схеми по част “ВиК” и “Електро”.

С Плана за застрояване (ПЗ) се определя териториално - устройствена  зона по Глава 5 от  Наредба № 7  от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони от разновидност „Предимно производствена”, означена като „Пп” за устройване на обект с обществено-обслужващо предназначение «Паркинг и обслужващи сгради (кафе, офиси, пералня и други обслужващи дейности)“, с устройствени показатели по чл. 25, ал. 3 от Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), 

 както следва: височина (етажност) – 3 м÷10 м (1÷3 етажа); плътност на застрояване (П застр.) – max 80 %; интензивност на застрояване (Кинт.) - max 2,5; минимална озеленена площ (П озел.) –min 20%.        

     Копие от настоящото съобщение да бъде поставено на таблото за съобщения, както и да се обяви в интернет страницата на общината.

     На основание чл.215 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на съобщаване на заповедта по реда на Административнопроцесуалният кодекс (АПК), заинтересуваните лица могат да я обжалват пред Административен съд –  гр. Кюстендил.АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

Изготвил:

            Инж. Р. Костадинова – Гл. експерт  „УТ“РК/РК

Потърсете в сайта