Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1409/19.10.2021 г. за отдаване под наем част от имот с идентификатор 04220.56.200 по КК и КР на гр. Дупница.

Дата на публикуване: 25.10.2021 12:15

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № РД 04-1409/19.10.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на Решение № 172 от 24.09.                                                                                                2021 г. на ОбС гр.Дупница

 

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем част от имот с идентификатор 04220.56.200 /землище четири  хиляди двеста и двадесет, кадастрален район петдесет и шест, имот двеста/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-60 от 05.08.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за площад, съгласно скица № 15-956998/ 30.08.2021 г., представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект – кафе - автомат, с площ от 1.00 кв.м, с местоположение: с.Бистрица, общ.Дупница, обл.Кюстендил, пл. Димитър Благоев, между спирка на градски транспорт и преместваем обект на „Лафка“, съгласно изготвена схема от 29.07.2021г., приложение към писмо № 08-09-1179(1)/03.08.2021 г., одобрена от Главния архитект на Община Дупница, публична общинска собственост, съгласно удостоверение на Община Дупница № УД-1468/07.09.2021 г.. Имотът се отдава за срок от 10 година.

  1. Имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем търговски обект- кафе-автомат;
  2. Начална наемна цена – 50.00 /петдесет/ лв. месечно. Върху цената не се дължи 20% ДДС;
  3. Депозитът за участие в конкурса – 10 /десет/ лева, представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 05.11.2021г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 02.11.2021 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе 11.2021 г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

 

Потърсете в сайта