Провеждане на конкурс съгласно Заповед Заповед № РД 04-1410/ 19.10.2021 г. за отдаване под наем част от имот с идентификатор 68789.20.406 по КК и КР на град Дупница

Дата на публикуване: 25.10.2021 14:15

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание Заповед № РД 04-1410/ 19.10.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на Решение № 180 от 24.09.2021 г. на ОбС гр.Дупница

 

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от поземлен  имот с идентификатор 68789.20.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър / последното изменение : няма издадена заповед за изменение в КККР/ с адрес: гр.Дупница, ж.к.“Бистрица“, целия с площ: 9511.00 кв.м; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 м.); предходен идентификатор: няма;номер по предходен план: няма; при граници на имота: 68789.20.429, 68789.20.430, 68789.20.426, частна общинска собственост, съгласно АОС № 4607 от 02.08.2016 г., представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект, с площ 15.00 кв.м., на основание  издадено служебно писмо № 08-09-1178(1)/03.08.2021 г.  на Дирекция“ Устройство на територията и строителството“ в Община Дупница и  приложена към него Схема  от 30.07.2021 г. на Главния архитект на Община Дупница. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем търговски обект;
  2. Начална наемна цена – 150.00 /сто и петдесет/ лв. месечно. Върху цената не се дължи 20% ДДС;
  3. Депозитът за участие в конкурса – 30 /тридесет/ лева, представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 10.11.2021г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 08.11.2021 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе 11.2021 г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

Потърсете в сайта