Изграждане на енергийно-ефективно предприятие за отглеждане на зелечукови култури

Дата на публикуване: 26.10.2021 13:15
СЪОБЩЕНИЕ
 
До заинтересованите лица и общественост
На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,
ОБЩИНА ДУПНИЦА
СЪОБЩАВА
 
На засегнатото население, че има постъпила Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за:
”Изграждане на енергийно-ефективно предприятие за отглеждане на зелечукови култури в контролирана среда и подобряване на енергийната ефективност на съществуваща птицеферма за отглеждане на бройлери в ПИ с идентификатор: 39339.83.63 по КК на с. Крайници, общ. Дупница, представляващ УПИ III, местност”Стопански двор”, с възложител “БГ КАПРА”ЕООД”.
Информацията е обществено достъпна в Община Дупница, ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”
Становища, предложения, мнения и възражения се подават в деловодството на общинска администрация – гр. Дупница на адрес: пл.”Свобода” № 1 и/или РИОСВ-София, бул.”Цар Борис III”  №136, ет.10.

Потърсете в сайта