Провежда на на публичен търг с явно наддаване, съгласно Заповед № РД 04-502/28.04.2022 г.,за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.16.459.1.8 по Кадастралната карта на гр. Дупница.

Дата на публикуване: 13.05.2022 12:15

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         На основание Заповед № РД 04-502/28.04.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

 

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: “Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.16.459.1.8 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот четиристотин петдесет и девет, сграда едно, обект осем/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 02.04.2021 год., с адрес на имота: град Дупница, улица "Свети Георги" №19 /деветнадесет/, етаж 2 /две/, обект 8 /осми/. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 /втори/ в сграда с идентификатор 68789.16.459.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот четиристотин петдесет и девет, сграда едно/, с предназначение: Общежитие. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.16.459 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот четиристотин петдесет и девет/, с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 93. 76 кв.м /деветдесет и три цяло седемдесет и шест стотни квадратни метра/, прилежащи части: 3. 69 % ид.ч /три цяло шестдесет и девет стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и от правото на строеж, стар идентификатор: 68789.16.459.1.10 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и десет, кадастрален район шестнадесет, имот четиристотин петдесет и девет, сграда едно, обект десет/ и 68789.16.459.1.11 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот четиристотин петдесет и девет, сграда едно, обект единадесет/ - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №5511/27.04.2021 год. вписан в Служба по вписвания под № 95, том 7, дело 651, вх. р-р № 1729 от 13.05.2021 год.

  1. 1. Търгът ще се проведе на 27.05.2022 год. от 14.30 часа в Панорамна зала, 4-ти етаж в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 6 552, 80 лв. /шест хиляди петстотин петдесет и два лева и осемдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.

  1. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 20.05.2022 год.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 10.06.2022 год. от 14.30 часа в Заседателната зала, партерен етаж в сградата на Община Дупница. Заявленията се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 03.06.2022 год., включително.

 

За информация в Деловодството на Община Дупница

Потърсете в сайта