Процедура за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на услугите в “Център за временно настаняване” гр. Дупница, за длъжността:Хигиенист – 1 брой по 1/2 щатна бройка

Дата на публикуване: 20.05.2022 11:35

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.029-0015 по проект „Предоставяне на социални услуги в Център за временно настаняване /ЦВН/ в гр.Дупница”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.029  „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

 

ОБЯВА
за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на услугите в “Център за временно настаняване” гр. Дупница, за длъжността:

 

Хигиенист - 1 броя по 1/2 щатна бройка

 1. Изисквания за заемане на длъжността „хигиенист“ :
 • Завършено образование – основно или средно;
 • Професионален опит – не се изисква;
 1. Основни задължения и отговорности на длъжността „хигиенист“:

 

 • Поддържа хигиената в определените помещения и прилежащи площи, почиства подове, мебели, прозорци, сменя спалното бельо и др.
 • Почиства основно с дезинфекциращи препарати целия Център за временно настаняване;
 • Следи и поддържа постоянно наличие на санитарно–хигиенни средства в сервизните помещения;
 • Опакова и изнася отпадъците от помещенията до съответните места за събирането им, като следи за тяхната разделност;
 • Прави предложения при заявка за препарати и помощни средства, необходими за хигиенизирането на помещенията;
 • При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата;
 • Проверява състоянието на работните помещения след приключване на работа за забравени включени електроуреди или кранове на вода, които са в състояние да причинят пожари и наводнения;
 • Подпомага персонала на услугата на Центъра;
 • На пряко подчинение на Управителя на Центъра и Ръководителя на проекта.

 

3.Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление;
 2. Подбор по подадените документи;
 3. Събеседване.

 4.Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- Заявление - по образец – Приложение 1;

- Автобиография - по образец – Приложение 2;

-  Копие от документ за завършено образование;

- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

 1. Място и срок за подаване на документите:

      Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: гр. Дупница, пл. „Свобода” №1 (Деловодството на Община Дупница) от 20.05.2022 год. до 17:30 часа на 27.05.2022 г., включително.

      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

       Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват чрез списък, обявен на информационното табло във фойето на Община Дупница и чрез списък, публикуван на сайта на Община Дупница, съдържащ датата, часа и мястото на провеждане на събеседването.

      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  във фойето на Община Дупница - гр. Дупница, пл. „Свобода” № 1 и на сайта на Община Дупница.

      В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Дупница.

     Телефон за информация: 0701/5-92-39 или 0701/5-92-28


Документи за кандидатстване:

 1. Заявление - Приложение № 1;
 2. Автобиография – Приложение № 2;

Наименование Брой тегления
Заявление -ЦВН хигиенист.doc 9 Изтегли документ с име "Заявление -ЦВН хигиенист.doc"
АВТОБИОГРАФИЯ-ЦВН хигиенист.doc 9 Изтегли документ с име "АВТОБИОГРАФИЯ-ЦВН хигиенист.doc"

Потърсете в сайта