Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-795/07.06.2022 г. за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 68789.606.254.2 по КК и КР на гр. Дупница, с адрес на сградата: гр. Дупница, ул. "Солун" №4

Дата на публикуване: 08.06.2022 15:18

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание Заповед № РД 04-795/07.06.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

 

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от сграда с идентификатор 68789.606.254.2, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е със Заповед 18-9650/12.10.2020 г. на Началник на СГКК – Кюстендил; адрес на сградата: гр. Дупница, ул. „Солун“ № 4; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.254 по КК на гр. Дупница /УПИ I-за поликлиника, кв. 64 по регулационния план на гр. Дупница/; застроена площ: 320 кв.м; брой етажи: 2; брой самостоятелни обекти в сградата: 13; предназначение: Сграда със смесено предназначение; стар идентификатор: няма; представляващ три броя помещения, както следва:

  • Помещение № 1 в сграда с идентификатор 68789.606.254.2 – 9.36 кв.м;
  • Помещение № 2 в сграда с идентификатор 68789.606.254.2 – 9.36 кв.м;
  • Помещение № 3 в сграда с идентификатор 68789.606.254.2 – 9.36 кв.м,

или обща площ: 28.08 кв.м, съгласно издадено служебно писмо № 08-09-613/1//02.06.2022 г. на Дирекция „Устройство на територията и строителството“ и скица № 15-612359/06.06.2022 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, частна общинска собственост по АОС № 254/14.12.1998 г. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за лекарски кабинет;
  2. Начална наемна цена – 224.64 /двеста двадесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ лв. месечно. Върху цената се дължи ДДС;
  3. Депозитът за участие в конкурса – 44.93 /четиридесет и четири лева и деветдесет и три стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 24.06.2022 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 20.06.2022 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 07.2022 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

Потърсете в сайта