Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-895/28.06.2022 год., за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.603.397 по КК нс гр. Дупница, с площ 2519 кв.м.

Дата на публикуване: 15.07.2022 11:15

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         На основание Заповед №РД 04-895/28.06.2022 год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

 

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 68789.603.397 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и три, имот триста деветдесет и седем/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, с площ: 2 519 /две хиляди петстотин и деветнадесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 489 /четиристотин осемдесет и девет/ –  частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №5676/18.02.2022 год. вписан в Служба по вписвания под Вх. рег. № 666 от 08.03.2022 год., Акт №61, том 3, дело 273.

1. Търгът ще се проведе на 27.07.2022 год. от 14.30 часа в заседателната зала, партерен етаж в сградата на Община Дупница.

2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 7 814, 40 лв. /седем хиляди осемстотин и четиринадесет лева и четиридесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 22.07.2022 год.

5.При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 24.08.2022 г. от 14.30 часа в Заседателната зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 19.08.2022 г.

 

 

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24

Потърсете в сайта