Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-891/28.06.2022 год., за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.608.438 по КК на гр. Дупница, с площ 678 кв.м.

Дата на публикуване: 15.07.2022 11:55

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

         На основание Заповед №РД 04-891/28.06.2022 год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница 

ОБЯВЯВА

 

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот идентификатор 80491.501.61 /землище осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район петстотин и едно, имот шестдесет и едно/ село Червен брег, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-55/30.07.2004 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, няма данни за изменение, с адрес: с.Червен брег, с площ: 422 кв.м /четиристотин двадесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 240 /двеста и четиридесет/,  квартал: 61 /шестдесет и първи/, парцел: XII /дванадесети/ –  частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №4405/04.09.2015 год., вписан в Служба по вписвания под № 139, том 16, вх. р-р № 4453 от 15.09.2015 год., дело 2604.

  1. 1. Търгът ще се проведе на 27.07.2022 год. от 14.00 часа в заседателната зала, партерен етаж в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 1 248, 20 лв. /хиляда двеста четиридесет и осем лева и двадесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.

  1. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 22.07.2022 год.

5.При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 24.08.2022 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 19.08.2022 г. 

 

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24

Потърсете в сайта