Преобразуване на общински имоти в площадка за временно съхранение и претоварване на генерираните битови отпадъци от територията на община Дупница

Дата на публикуване: 13.09.2022 13:56

О Б Я В А

 

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.)

 

 

 

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

гр. Дупница, площад „Свобода“№1

 

 

СЪОБЩАВА

 

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преобразуване на общински имоти с идентификационни номера 68789.334.37, в едно със сграда с 68789.334.37.1 и 68789.334.44, в едно със сграда 68789.334.44.1, находящи се в м. „Елез Дере“, гр. Дупница в площадка за временно съхранение и претоварване на генерираните битови отпадъци от територията на община Дупница“

 

За контакти: Десислава Борисова-н-к отдел „Екология, чистота и ВЗ“, тел. 0701/5 92 27, admin_dupnitsa@dupnitsa.bg

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10

 

Приложение:

Информация по Приложение№ 5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Потърсете в сайта