ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Дата на публикуване: 29.01.2018 17:23

Съгласно подписано Споразумение № РД-02-30-158/20.05.2016г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Дупница за частично финансово подпомагане за изработването на проект на Общ устройствен план на община (ОУПО) по чл. 105, т. 1 от ЗУТ със средства от държавния бюджет, община Дупница предприема необходимите мерки за изготвянето на ОУП.

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА ДУПНИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА

 ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Изх. № 91-00-65 / 13.05.2021 год.    

ДОКЛАД ЗА ЕО НА ОУП НА ОБЩИНА ДУПНИЦА И ПРИЛОЖЕНИЯ

 03.02.2021 годОбщият устройствен план и Докладът за Екологична оценка, както и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се, в съответствие с изискванията и сроковете, в сградата на община Дупница на адрес гр.Дупница, пл.Свобода №1 и на интернет страницата. Време за публичен достъп - 30 дни от датата на публикуване от 03.02.2021 год. до 04.03.2021 год. След изтичане на 30 - дневният достъп за запознаване с материалите, ще бъде проведено обществено обсъждане на ОУП на Община Дупница и Доклад за Екологична оценка, като датата, часа и мястото на провеждането му ще бъдат оповестени предварително. Становища и мнения на ОУПО и ЕО могат да се депозират на място в сградата на Община Дупница  или на електронна поща: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg

Общ устройтсвен план на Община Дупница 2017-2040 /Предварителен проект/
Общ устройтсвен план на Община Дупница 2017-2040 /ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Специфични правила и нормативи/
Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Дупница
Преработен доклад за оценка на степента на въздействие и на съвместимостта на ОУП на Община Дупница върху защитени зони
Нетехническо резюме на Доклад за екологична оценка на ОУП на Община Дупница
Графични приложения за Екологична оценка на ОУП на Община Дупница ТУК 

05.02.2021 год. Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Дупница изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр.57 от 2 юли 2004г.)
Пълният текст на съобщението можете да видите ТУК
30.06.2022 год.
ПРЕРАБОТЕН ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЕО

23.01.2018 год. На основание чл. 19а от Наредбата за Условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми е открита процедура за провеждане на консултации по Заданието за определяне обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на Общия устройствен план на община Дупница. Становища от заинтересованите лица могат да се депозират в срок до 23.02.2018г., в деловодството на община Дупница, гр. Дупница, пл. "Свобода" №1 или на електронна поща: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg

 

ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА  ДУПНИЦА тук

 

СХЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ тук

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

 22.12.2017 г. Предварителен проект на ОУП на община Дупница и схеми

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Дупница тук

Схема Зелена система тук

Схема Транспорт тук

Обяснителна записка тук

 

ОПОРЕН ПЛАН КЪМ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ОУП НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

 22.12.2017 г. Опорен план към Предварителен проект на ОУП на община Дупница тук

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОУП НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

ДОКУМЕНТИ

22.12.2017 гСъобщение за изработен предварителен проект на ОУП на община Дупница

09.01.2018 г.  Покана за предсатвяне на предарителен проект на ОУП на община Дупница

 


Потърсете в сайта