ТАКСИ

Дата на публикуване: 24.04.2018 12:28

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Директорите на детски градини и директорът на ПДЯ “Пролет” при събирането на такси за ползване на детски ясли, яслени групи и детски градини прилагат разпоредбите на чл. 25 от Раздел ІІІ на Наредбата за определянето на местните такси и услуги и администрирането им на територията на община Дупница (приета с Решение №101/19.04.2013 г. на Общинския съвет, изм. с Решение №154/24.11.2017 г), считано от 24 ноември 2017 г.:
Чл. 25. (1) За ползване на детски ясли и детски градини, родителите или настойниците дължат дневна такса за присъствие, както следва:
1. за детски ясли, яслени групи към детски градини и за деца 2-4 години (първа и втора възрастови групи), записани в целодневна организация - по 2,00 лв. на ден
2. за деца 5-6 години (трета и четвърта възрастови групи) в целодневна организация, за услугите извън обхвата на предучилищната полудневна подготовка на децата за училище – по 1,70 лв. на ден.
(2) За детски градини и ясли приходите от такси покриват не по-малко от 20 на сто от пълните разходи на общината по предоставяне на съответната услуга. Разликата до 100 процента за допълване на издръжката на едно дете се осигурява с приходи от общинския бюджет.
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината /ясли, детски градини/, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление. Същото важи и за деца с един жив родител законен негов представител.
(4) Не се заплаща такса за деца, на които и двамата родители са с трайно намалена
работоспособност от 50 % до 100 %;деца на неизвестни родители; кръгли сираци;деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия; деца на загинали в изпълнение на служебен дълг; деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, както и за деца със специални образователни потребности по Наредба на МОН; деца с родители – студенти редовно обучение.
(5) При отсъствие на децата по уважителна причина не се заплаща дневната такса за присъствие за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение.
(6) Условията и редът за отсъствие на децата от детското заведение и прилагането на ал.5 се определят с Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Дупница (приета с Решение №142/30.09.2016 г.)
(7) За ползване на намаленията по ал.3 и ал.4 и освобождаването по ал.5 и ал.6, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.
(8) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.
(9) Длъжностните лица в съответните заведения начисляват дължимите дневни такси за присъствие до края на месеца, в който се ползва услугата и ги внасят в приход на бюджета в срок до края на работния ден – всеки петък.
(10) Родител или настойник на дете в детска ясла, в първа или втора възрастова група, която не е заплатил дължимите такси два последователни месеца се лишава от услугата, като мястото на детето в детската градина се освобождава”.

  1. ТАКСИ - Текуща страница
  2. КОНТАКТИ И АДРЕСИ
  3. ПРИЕМ

Потърсете в сайта