Други обяви


22.08.2023
ОБЩИНА ДУПНИЦА  Със седалище и адрес: гр. Дупница, пл. "Свобода" №1, на основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и съгласно Заповед № РД 04-1182/18.08.2023 г. на Кмета на Община ДупницаОбявява конкурс за длъжността:"ГЛАВЕН УРЕДНИК" НА ОБЩИНСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯгр. Дупница, ул. "Иван Вазов" №21ОБЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК Заявление до Кмета на Община Дупница за участие в конкурса Декларация за удостоверяване на обстоятелствата Декларация за съгласие...

21.08.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-04-1183/18.08.2023 год. на  Кмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва:          Поземлен имот с идентификатор 65245.5.35 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район пет, имот тридесет и пет/...


03.08.2023
ОБЯВЛЕНИЕНа основание Заповед № РД-04-1121/03.08.2023 год. на Кмета на Община Дупница ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под аренда чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва:         1.Поземлен имот с идентификатор 68789.128.25 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район сто...

03.08.2023
ОБЯВЛЕНИЕНа основание Заповед № РД-04-1098/31.07.2023 год. наКмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва:     Поземлен имот с идентификатор 80491.75.71 /землище осемдесет хиляди и четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район седемдесет и пет, имот седемдесет...

03.08.2023
ОБЯВЛЕНИЕНа основание Заповед № РД-04-1108/02.08.2023 год. на Кмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 7 /седем/ броя общински поземлени имота, както следва:                       1.1 Поземлен имот с идентификатор 65245.5.74 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район пет, имот...

Потърсете в сайта