Други обяви24.11.2021
Tender procedure for supply: “Delivery and installation of a clock system for the "Clock Tower" in Dupnitsa” under project CB006.2.21.150 “Sustainable utilization of cultural heritage in Dupnitsa and Kriva Palanka” Second call for proposals №2014TC16I5CB006, financed under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia 2014-2020”, Ref. № CB006.2.21.150 – BL. 5.2. Supply of clock system Date: 24.11.2021 Municipality of Dupnitsa intends to...

24.11.2021
Тръжна процедура за доставка: „Доставка и монтаж на часовникова система за „Часовникова кула” гр. Дупница” по проект CB006.2.21.150 „Устойчиво използване на културното наследство в гр. Дупница и Крива паланка” Втора покана за предложения №2014TC16I5CB006, финансирана по Interreg-IPA Трансгранично сътрудничество Република България и Република Северна Македония 2014-2020”, Реф. № CB006.2.21.150 – BL. 5.2. Доставка на часовникова система Дата: 24.11.2021 г. Община Дупница възнамерява да възложи поръчка за доставка...

24.11.2021
Tender procedure for supply: “Supply of equipment for digitalization” under project CB006.2.21.072” Light from the Past” under Second call for proposals №2014TC16I5CB006, financed under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia 2014-2020; Ref. № CB006.2.21.072 – BL 5.2 – Supply of equipment for digitalization Date: 24.11.2021 The Historical museum – Dupnitsa intends to award a supply contract for “Supply of equipment for digitalization”...

24.11.2021
Тръжна процедура за доставка: „Доставка на оборудване за дигитализация” по проект CB006.2.21.072 „Светлина от миналото” по Втора покана за предложения №2014TC16I5CB006, финансирана по Interreg-IPA Трансгранично сътрудничество Република България и Република Север Македония 2014-2020; Реф. № CB006.2.21.072 – BL 5.2 – Доставка на оборудване за дигитализация Дата: 24.11.2021 г. Исторически музей – Дупница възнамерява да възложи поръчка за доставка за „Доставка на оборудване за дигитализация” по проект CB006.2.21.072 „Светлина...


Потърсете в сайта