Други обяви22.07.2021
О Б Я В А   До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА   На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение “Изграждане на енергийно – ефективно предприятие за отглеждане на зеленчукови култури в контролирана среда и подобряване на енергийната ефективност на съществуваща птицеферма за отглеждане на бройлери”...

21.07.2021
Tender procedure for ”Consultancy Service under project CB006.2.21.150 “Sustainable utilization of cultural heritage in Dupnitsa and Kriva Palanka” Second call for proposals №2014TC16I5CB006, financed under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia 2014-2020”, Ref. № CB006.2.21.150 – BL.4.9. - Consultancy Date: 21.07.2021 Municipality of Dupnitsa intends to award a service contract for Consultancy Service under project CB006.2.21.150 “Sustainable utilization of cultural heritage...

19.07.2021
Списък на оценени и класирани кандидати  за заемане на  длъжността «Директор» на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Дупница, ул. „Солун” № 4     Класиране на оценените кандидати за управител:   № Трите имена Резултат /точки/ 1. Нина Петрова Александрова 62 2. Лилия Владимирова Христова   46        ІІ. Кандидати, неодобрени и отпаднали в конкурса: няма.        Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в Списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на  длъжността...

16.07.2021
О Б Я В А   До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение за “Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенци за водоползване на подземни води за напояване на овощни насаждения” находящи в поземлени имоти с идентификатори 39339.79.196 и...


Потърсете в сайта