Други обяви


10.11.2022
Национална телефонна линия за деца 116 111 Национална телефонна линия за деца 116 111   От 2009 г. Държавната агенция за закрила на детето изгради и поддържа Национална телефонна линия за деца с храмонизиран номер 116 111. Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти анонимно, безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата. Консултантите, които отговарят на позвъняванията...

09.11.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжности по проект №BGLD-3.002-0022 „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница” Допуснати до събеседване:   ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР“:   № по ред Име, презиме и фамилия на кандидата 1. Теменужка Георгиева Дилова 2. Сашка Йорданова Михайлова     ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“:   № по ред Име, презиме и фамилия на кандидата 1. Стоян Александров Методиев 2. Теменужка Георгиева Дилова 3. Нанси Атанасова Живкова 4. Мария Цветанова Димитрова     ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“:   № по ред Име, презиме и фамилия на кандидата   1. Зоя Методиева Методиева 2. Вероника Сашова Якимова 3. Димитър Сергеев Димитров     ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР“:   № по ред Име, презиме и фамилия...

07.11.2022
ОБЯВА До заинтересованите лица и общественостНа основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има постъпило в РИОСВ-София искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с изготвена  Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за  инвестиционно предложение: «Изграждане на присъединителни електропроводи 110 kV в териториалния обхват на землищата...

04.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-04-1490/28.10.2022 год. на Кмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 2 /два/ броя общински поземлени имота, както следва:          Поземлен имот с идентификатор 87727.109.17 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район сто и девет, имот седемнадесет/ село...

02.11.2022
Реконструкция на съществуваща бензиностанция и изграждане на обект и обществено предназначение - автомивка и сондажен кладенец за технологични нужди в поземлен имот и идентификатор 68789.603.1418 по КККР на гр. Дупница,УПИ II - 1418 от кв.259 на кръстовище на ул. "Орлинска" и ул."Хемус" и възложител "НИКМИ" ЕООД

24.10.2022
  ОБЩИНА ДУПНИЦА Във връзка с изпълнение на проект №BGLD-3.002-0022 „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 и на основание утвърдена със Заповед № РД04-1291/15.09.2022 г. на Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал“  О Б...

Потърсете в сайта