Други обяви


22.06.2022
О Б Я В А   До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА У В Е Д О М Я В А   Всички заинтерисовани физически и юридически лица на територията на община Дупница, че има изготвена информация по приложение №2, към чл.6 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка...

22.06.2022
О Б Я В А До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.)   ОБЩИНА ДУПНИЦА гр. Дупница, площад „Свобода“№1 СЪОБЩАВА   на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преобразуване на общински имоти с идентификатори номера 68789.334.34; 68789.334.35 и 68789.334.36, находящи се в м. „Елез Дере“,...

21.06.2022
О Б Я В А До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.)   ОБЩИНА ДУПНИЦА гр. Дупница, площад „Свобода“№1   СЪОБЩАВА     на засегнатото население, че има инвестиционно предложение  за  «Основен ремонт на техническата инфраструктура и съоръжения към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр....01.06.2022
ОБЩИНА ДУПНИЦА  ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №РД04-691/27.05.2022 г. на Кмета на Община Дупница обявява конкурс за длъжността „директор“ на Общински културен институт - Исторически музей, град Дупница Място на работа: гр. Дупница, пл.“Свобода“ Характер...

Потърсете в сайта