АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Технически
Обща информация за дирекцията:

Дирекция “Архитектура и градоустройство” организира, координира и участва в разработването, разглеждането, приемането и актуализирането на устройствени схеми и планове, осигурява участие на експерти в съвместното решаване на различни проблеми от териториално-устройствен и градоустройствен характер с други Дирекции в общината, подпомага изпълнението на решенията на Общински съвет и Кмета на Община Дупница, като разработва необходимите програми за териториално насочване на елементите на различните системи - обитаване, труд, обслужване, отдих, зелена система и т.н.
Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) е назанчен със Заповед на кмета на община Дупница. Заседанията се провеждат всяка първа и последна седмица от месеца. Общинския експертен съвет по устройство на територията разглежда проекти за Подробни устройствени планове (ПУП), инвестиционни проекти, комплексни проекти за инвестиционна инициатива.
Основните дейности, с които е пряко свързана работата на дирекцията са предимно административно – техническото обслужване на населението. Нормативните документи които се прилагат при работата на служителите от Дирекция “Архитектура и градоустройство” са: Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон и правилник за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за административните нарушения и наказания, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредби № № 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 13. 


Извършвани услуги от Дирекция “Архитектура и градоустройство”


1. Скици от регулационния план на Община Дупница предназначени за: съда, за ограничаване, за придаваеми части, за строеж, за изследване възможността за узаконяване и др. 
1.1. Необходими документи: 
- Молба по образец - (до кмета на Общината)
- Документ за собственост или за право на строеж. 
- Квитанция за платена такса – (на касата на Общината)

Документите се подават в Център за информация и услути на гражданите - на партера.

1.2. Срокове и такси:
Скица на недвижим имот.
- обикновенна услуга (за 7 работни дни) - такса 10.00 лв.
- бърза услуга (3 дни) - такса 20.00 лв.
- експресна услуга (до 24 часа) - такса 30.00 лв.

Скица на недвижим имот с указания за начин на застрояване. 
- обикновенна услуга (за 14 работни дни) - такса 20.00 лв.
- бърза услуга (3 дни) - такса 40.00 лв.
- експресна услуга (до 24 часа) - такса 60.00 лв.

Скица за промяна на градоустройствен статут на имот и околните му.
- обикновенна услуга (за 7 работни дни) - такса 60.00 лв.
- бърза услуга (3 дни) - такса 120.00 лв.
- експресна услуга (до 24 часа) - такса 180.00 лв.

Скица за промяна на градоустройствен статут на квартал.
- обикновенна услуга (за 7 работни дни) - такса 100.00 лв.
- бърза услуга (3 дни) - такса 200.00 лв.
- експресна услуга (до 24 часа) - такса 300.00 лв.

Презаверяване на скица с изтекъл срок - такса 5.00 лв.


2. Издаване на визи за изработване на инвестиционен проект по чл.140, от ЗУТ.

Необходими документи:

- Молба – (до кмета на общината).
- Скица на поземления имот от регулационния план.
- Скица от кадастралната карта (населените места, за които има такава) 
- Документ за собственост (нотариален акт, Договор по чл.183 от ЗУТ и др.)

Срок: 14 дни Такса: 30 лв.


3. Издаване на удостоверение за търпимост по § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ за строежи, ИЗГРАДЕНИ ДО 07.04.1987 г.

Необходими документи:

- Молба - (до кмета на общината).
- Скица на поземления имот от регулационния план.
- Скица от кадастралната карта (населените места, за които има такава) 
- Документ за собственост (нотариален акт, Договор по чл.183 от ЗУТ и др.)
- Нотариално – заверена декларация за годината на изграждане.

Срок: 1 месец Такса: 125.00 лв./бр. строеж


4. Одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж и акт за узаконяване. 

Необходими документи: 

- Писмено заявление от Възложителя – (до Гл.архитект на общината).
- Документи за собственост - (За сгради на жилищностроителни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта).
- Виза за проектиране по чл.140, ал.2 и 3 ЗУТ (до Гл.архитект на общината).
- Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл.139, ал.5 (Наредба № 4/2001 год.) – изготвени от проектанска фирма.
- Решение по оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда (ако се изисква по закон).
- Оценка за съответствието, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от Закона за устройство на територията. За строежи от първа и втора категория оценката на проектите задължително се извършва от лицензирана консултантска фирма, за обекти от по-ниска категория оценка се извършва по желание на Възложителя, за обекти от трета, четвърта, пета категория и огради се оценяват от ОЕСУТ.
- Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория. ( РСПБ и ЗН ).
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – 
( ВиК, Електроразпределение, БТК, “Кабел – Сат Запад”, РИОКОЗ).

Срок : Одобряване – едномесечен срок от внасянето на проектната документация;
Разрешение за строеж – 7 дневен срок от постъпване на писмено искане, когато има одобрен инвестиционен проект.

4.1 Съгласуване и одобряване на проекти заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване.

Необходими документи:

- Писмено заявление от Възложителя. (до Гл.архитект на общината).
- Документи за собственост, (За сгради на жилищностроителни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта).
- Писмо за възлагане на изработване на проектна документация по § 183, ал.3 и § 184, ал.3 ПЗР на ЗУТ. (стая № 10).
- Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл.139, ал.5 (Наредба № 4/2001 год.) -изготвени от проектанска фирма.
- Решение по оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда (ако се изисква по закон).
- Оценка за съответствието, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от Закона за устройство на територията. За строежи от първа и втора категория оценката на проектите задължително се извършва от лицензирана консултантска фирма, за обекти от по-ниска категория оценка се извършва по желание на Възложителя, за обекти от трета, четвърта, пета категория и огради се оценяват от ОЕСУТ.
- Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория.
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
- Констативен акт за установяване на незаконен строеж, акт по ЗАНН, наказателно постановление, квитанции (платежно нареждание) за платени глоби.

Срок: Одобряване – едномесечен срок от внасянето на проектната документация.4.2 За издаване на разрешение за строеж.

- За жилищни сгради - 0,50 лв./кв.м., но не по малко от 100 лв. 
- За обслужващи, търговски и административни сгради - 0,60 лв./кв.м., но не по малко от 60 лв. 

- За производствени сгради - 0,60 лв./кв.м., но не по малко от 100 лв. 

- За селскостопански и складови сгради, които не са с търговско предназначение - 0,60 лв./кв.м., но не по малко от 100 лв. 

- За инфраструктура и други линейни строежи - 0,10 лв./м., но не по малко от 100 лв. 

- За огради - 0,50 лв./м., но не по малко от 100 лв. 

- За строежи извън посочените 0,10 % от строителната стойност, удостоверена с нотариално заверена декларация от Възложителя, но не по малко от 100 
Таксата на акта за узаконяване е утроения размер на такса разрешение за строеж.

- Когато Възложителят (собственика) е лице, регистрирано по Търговския закон, към исканията се прилагат още : копие от решение за регистрация, включително и при промяна на обстоятелствата БУЛСТАТ (копие), данъчен номер (копие), удостоверение за актуално състояние, удостоверение за наследници (ако собственикът на имота е починал).


5. Други разрешения.

- Разрешение за заемане на тротоар /част от него/ или от уличното платно 
Еднократна такса 100.00 лв + 1.20 лв на кв.м за един месец. 

- Разрешение за извозване на земни маси
Такса: 0.80 лв. / куб.м.

- Разрешение за отсичане или изкореняване на дървета в обхвата на строеж. 
Такса: 1 бр. – 30.00 лв.

- Разрешение за ползване и извозване на хумус
Такса: 0.60 лв. / куб.м.

- Разрешение за поставяне временна ограда 
Еднократна такса 50.00 лв + 1.20 лв на л.м

- Разрешение за преминаване за извозване на строителни отпадъци
Такса: 0.50 лв. / куб.м.

- Разрешение за преминаване на строителна и транспортна техника (тежкотоварна) през ЦГЧ.
Еднократна такса 50.00 лв + 1.20 лв на л.м

- Разрешения за преминаване на строителна и транспортна техника (лекотоварна) през ЦГЧ за месец
Такса 20.00 лв. /еднократна такса за 1 месец/

5.1. Разрешение за преминаване през чужд поземлен имот

право на преминаване през чужд поземлен имот:
- първоначална такса – 50 лв
- годишна такса – 50 лв. за кв.м.

право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоражения на техническата инфраструктура през чужди имоти:
- първоначална такса – 100 лв.
- за канализационни отклонения до ф 300 – 2 лв. м.л.;
- за канализационни отклонения до ф 300 до ф 1000 – 3 лв. м.л;
- за водопроводно отклонение – 1 лв. м.л;
- въздушно кабелно отклонение – 0,50 лв. м.л;
- подземно кабелно отклонение – 1.50 лв. м.л;
- оптично кабелно отклонение – 0,30 лв. м.л;
- газоснабдително отклонение – 3 лв. м.л.;
- пароснабдително отклонение – 3 лв. м.л.


Годишна такса
- за канализационни до ф 300 - 0.10лв./л.м.
- за канализационни от ф 300 до ф 1000 - 0,10лв./л.м.
- за водопроводни - 0,10лв./л.м.
- въздушни кабелни - 0,05лв./л.м.
- подземни кабелни - 0,15лв./л.м.
- газоснабдителни - 0,30лв./л.м.
- пароснабдителни - 0,30лв./л.м.

6. Регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане на обекти в експлоатация.

6.1. За регистриране на строеж от четвърта категория.

Необходими документи:

- Искане по образец (до Гл.архитект на общината)
- Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
- Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощяване на лиценз за упражняване на дейността към който се прилагат :

разрешение за строеж (акт за узаконяване) – (от общината)

протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива. (от техническия ръководител или надзорника).

заверена заповедна книга (от техническия ръководител)

акт обр.14 за приемане на конструкцията – (от техническия ръководител).

констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоражения – (от техническия ръководител).

документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите (от техническия ръководител).

документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.

договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - 
(ВиК, Електроразпределение, БТК, “Кабел – Сат Запад”, РИОКОЗ).

други документи, изискващи се по закон, съобразно спесификацията на строежа.


- Такси за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация строежи от четвърта категория.

частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съораженията към тях 1.00 лв. на метър, 

жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоражения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители.
Такса: 300 лв.

производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съораженията към тях.
Такса: 500 лв.

паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар.
Такса: 200 лв.

реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория.
Такса: 300 лв.


вътрешни преустройства на сградите от първа категория, с които не се засяга конструкцията им.
Такса: 300 лв. 

6.2. За регистриране на строеж от пета категория.

Необходими документи :

- искане по образец (до Гл.архитект на общината)
- документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
- разрешение за строеж /акт за узаконяване/. (от общината)
- протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива - (от техническия ръководител или надзорника).
- заверена заповедна книга. от техническия ръководител).
- акт обр.14 за приемане на конструкцията - (от техническия ръководител).
- констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоражения - от техническия ръководител).
- документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към закона - от техническия ръководител).
- документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 ЗУТ за предадени екзекутивна документация, ако такава е необходима.
- договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – (ВиК, Електроразпределение, БТК, “Кабел – Сат Запад”, РИОКОЗ).
- други документи, изискващи се по закон, съобразно спесификацията на закона. 

- Такси за регистрация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от пета категория.

жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители.
Такса: 200 лв. 

производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съораженията към тях.
Такса: 400 лв.

строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория. Такса: 150 лв.

реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория.
Такса: 150 лв.


7. Разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

- за поставяне на сергия или маса-10 лв.
- за поставяне на преместваем обект или съоръжение по индивидуален проект, които не са 
търговско предназначение - 2 лв. / кв. м., но не по-малко от 60 лв.
- за поставяне на преместваеми обекти по индивидуален проект с търговско и обслужващо пред-
назначение - 5 лв. / кв. м., но не по малко от 300 лв. 

Необходими документи :

- Обособено искане – (до Гл.архитект на общината).
- Документ за собственост.
- Нотариално заверено съгласие при съсобственост с посочен срок за съгласието.
- Обяснително онагледен материал (проект,проспект,сертифиат и др.).
- Скица на имота (от регулационния план).
- Договор за наем, когато обекта се намира върху общински терен.

Срок: 1 месец
Такса: 50 лв.8. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство. 

Срок: 1 месец Такса: 10 лв.


9. Заверяване на преписи от документи и на копия от строителни разрешения и протоколи за дадена строителна линия-Такса 10 лв. на брой 

- за копия на инвестиционни проекти-Такса 50 лв. за всяка част от проекта.

- копия от подробни устройствени планове-Такса 100 лв. на всяка част от плана.10. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж (по чл.177 , ал. 3 от ЗУТ)

Такса: 100 лв./бр.
Потърсете в сайта
Деловодна справка