АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Транспорт
Отдел “Транспорт и транспортни съоръжения” е в ресора на Дирекция “Благоустройство и евроинтеграция” към Община Дупница. Дейностите, извършвани в отдела са предимно с икономическа насоченост.

Услуги извършвани от отдел “Транспорт”

1. Издаване на маршрутно разписание по Договор на автобусни превози по утвърдени транспортни схеми и заверено от кмета на община Дупница съгласно наредба 2 от 15.03.2002 г.

2. Издаване на Разрешителни за таксиметров превоз – Разрешението за извършване на таксиметров превоз и холограмата се издават от Кмета на общината или упълномощено от него лице за всеки отделен автомобил. Разрешението по ал.1 наредба 34 и се издава на превозвачи въз основа на:

- Заявление от превозвача;
- Удостоверение за регистрация;
- Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства – на хартиен носител;
- Копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списъка;
- Копия от удостоверенията “водач на лек таксиметров автомобил” и “психологическа годност” на водачите;
- Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.

3. Издаване на Маршрутно разписание за специализиран превоз на основание наредба 2 от 15. 03. 2002 г.

- Молба – към молбата прилагаме следните документи:
- Договор с фирма за извършване на специализиран превоз на пътници;
- Проект за маршрутно разписание;
- Копие от документ за сключена “Гражданска отговорност за МПС”;
- Копие от удостоверение за транспортна годност на МПС;
- Списък на автобусите, с които ще се обслужва договора по марка и модел и регистрационен номер: 
НАПРИМЕР - IVECO 50 C14 / КН 7774 АН;
- Копие от лицензия.


I. Съгласуване на маршрутно разписание. Съгласуване на промяна в организацията на движението
(съгласува се с КАТ).

II. Разрешителни за извозване на строителни материали и изкопни маси (съгласува се с КАТ), 
необходими документи:
- заявление
- разрешително за строеж
- маршрут
- ДК № на автомобила

III. Разрешително за преминаване през ЦГЧ (съгласува се с КАТ), необходими документи:
- заявление
- маршрут
- ДК № на автомобила 

Началник на отдел “Транспорт и транспортни съоръжения” е гл. експерт Стефан Бойчев тел. 5 92 41
Потърсете в сайта
Деловодна справка