АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Програма за трансгранично сътрудничество

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез рехабилитация на инфраструктурата за защита от наводнения в Дупница и доставка на специализирано оборудване за предотвратяване на наводненията в Гаджин хан”

Референтен номер CB007.1.31.316 по Прогрма за Трансгранично сътрудничество България/Сърбия 2014-2020

1.
Проект: "Културното наследство - мост към общо бъдеще" - Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Мекедония по Инструмент за предприсъединителна помощ

 

Продължителност на проекта: 16 месеца, стартира на 23.06.2011 г

Описание: Проекта е в партньорство с Крива Паланка - Република Македония. Подобряване на околното пространство около Културните центрове Околийска къща и Джамия;

  • Организиране на сцена на открито за културни прояви в Дупница;
  • Доставка и оборудване за подобряване на качеството на културните мероприятия;

Стойност на проекта: 560 000 лв.

Книгата "Възраждане на занаятите" можете да видите ТУК

 

2. Проект “Под едно небе” - Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Мекедония по Инструмент за предприсъединителна помощ

Продължителност на проекта: 16 месеца, стартира на 19.05.2011 г 

Описание: Проекта е в партньорство с Крива Паланка - Република Македония.

Като партньор от своя страна Община Дупница предвижда доставка на софтуер за ГИС/географска информационна система/ която ще бъде уеб базирана, ще бъдат включени всички обекти които се идентифицират като културно – историческо наследство в региона, с акцент върху религиозното наследство.

Стойност на проекта: 116 000 лв.

«Сакралното наследствo в трансграничния регион Крива паланка - Дупница» - продукт, създаден по проект “Под едно небе” 2007 CB16IPO007-2009-1-77Sp/01 по Программа за трансгранично сътрудничество България – Македония.
Книгата може да видите ТУК.

 

3. Проект "Нови туристически предизвикателства в региона Дупница - Враня - път към ново бъдеще" Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия по Инструмент за предприсъединителна помощ

Продължителност на проекта: 28.07.2011г. – 28.01.2013г

Описание:Изграден екодом”Самоковище”, екопът и паркинг в село Бистрица, доставка на оборудване за сензорна стая и високоспециализиран автомобил за гасене на пожари.

Стойност на проекта: 1 162 296 лв.

 За "Нови туристически предизвикателства в региона Дупница - Враня - път към ново бъдеще" може да видите:

 АНАЛИЗ 

 ЕКШЪН ПЛАН

 

4. Проект „Всички деца учат заедно – трансгранична мрежа на приобщаващи училища” Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Мекедония по Инструмент за предприсъединителна помощ

Продължителност на проекта: 15.05.2013 г. - 15.05.2015 г.

Описание: Социална кохезия в трансграничния регион. Правото на образование и работа е неприкосновено, а без основно образование не е възможно да се намери каквато и да била работа. Чрез създаване на условия за формиране на образователни навици на лица от уязвимите групи ще се даде възможност да станат активни участници в обществото, а чрез намаляване на предразсъдъците и подобряване на общественото мнение по отношение на правата на маргинализираните и дискриминираните лица в широката общественост се цели интегриране на тези лица, което ще допринесе за намаляване на тяхната маргинализация и дискриминация.

С реализирането на проекта ще се допринесе за подобряване на състоянието на маргинализацията на лицата със специални потребности, като се създадат условия за формиране на основното образование на тези лица и да се елиминира основната причина, водеща до непродуктивността на тези лица в икономически аспект и повишаване на възможността за успехи в професионален аспект.

Стойност на проекта: 415 500 лв.

 

 

5. Проект „Реки без граници” ” Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Мекедония по Инструмент за предприсъединителна помощ

Продължителност на проекта: 15.05.2013 г. - 15.05.2015 г.

Описание: Общата цел на проекта е свързана с подобряване на качеството на живот и привлекателността на трансграничния регион чрез извършване на дребномащабни инвестиционни мерки, за превенция от наводнения. Предотвратяване на отрицателното въздействие на наводненията; Изграждане на защитни стени и почистване на речните корита; Интегриране на реките в градската среда на Дупница и Крива Паланка.

Стойност на проекта:  501 000 лв.

Потърсете в сайта
Деловодна справка