Добре дошли!


17.05.2024
На 20.05. 2024 г.  (понеделник) от 11ч. в общ. Кюстендил ще се проведе среща на черешопроизводителите с представители на Национална агенция на приходите (Директор "Финансов контрол" и Директор "Оперативен контрол"), във връзка с Наредба № Н - 5 от 29.09.2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск (СВФР) на територията на Република България.

15.05.2024
П Р О Т О К О Л № 16 ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО СТИПЕНДИИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНА  СЪС ЗАПОВЕД № РД04-621/13.05.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ДУПНИЦА След разглеждане и класиране на заявленията, съгласно приетата методика за оценка, комисията...

10.05.2024
ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА ДУПНИЦА гр.Дупница, пл.“Свобода“№1,               На основание чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с Решение № 54/25.04.2024 г., взето по Протокол № 8/ 25.04.2024 г. на Общински съвет-Дупница   ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС   за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница   I.За...

07.05.2024
ЗАПОВЕД   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 107, ал. 1 и чл. 108, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти – собственост на Община Дупница, приета с Решение № 124/25.06.2021 год., в изпълнение на Решение №...

23.04.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-516/19.04.2024 г. на Първан Дангов – Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА          Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижими имоти, а именно: 1. Сграда с идентификатор 68789.18.28.1/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален...

22.04.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-516/19.04.2024 г. на Първан Дангов – Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА         Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижими имоти, а именно: 1. Сграда с идентификатор 68789.18.28.1/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район...

05.04.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №РД 04-270/27.02.2024 г. на Кмета на Община Дупница – Първан Дангов, Община Дупница   ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за учредяване право на строеж за изграждане...

18.03.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-355/14.03.2024 г. на Първан Дангов – Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот: сграда с идентификатор 68789.20.1511.2, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №...

22.05.2024
СПИСЪКна оценените  и класирани кандидати в процедурата за подбор на персонал за Център за детско развитие – гр. Дупница за длъжността „рехабилитатор“ по Проект “Бъдеще за децата на Дупница”, процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“

21.05.2024
СПИСЪКна допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседванев процедурата за подбор на персонал за Център за детско развитие – гр. Дупница за длъжностите  „рехабилитатор“  и „лекар“ по Проект “Бъдеще за децата на Дупница”, процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. ,приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“  

14.05.2024
СПИСЪКна допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник отдел "Местни данъци и такси"      На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуванме настояция списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник отдел "Местни данъци и такси" към дирекция "Финансови дейности и управление на собствеността" в Община Дупница.

10.05.2024
ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА ДУПНИЦА гр.Дупница, пл.“Свобода“№1,               На основание чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с Решение № 54/25.04.2024 г., взето по Протокол № 8/ 25.04.2024 г. на Общински съвет-Дупница   ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС   за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница   I.За...

10.05.2024
ОБЯВЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА «ЦЕНТЪР ЗА ДЕТСКО РАЗВИТИЕ» - ГР. ДУПНИЦА Информация за проект „Бъдеще за децата на Дупница“ Заявление Автобиография Декларация

29.04.2024
СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ по проект BG05SFPR002-2.001-0193 – С01 „Грижа в дома в Община Дупница“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд+ и утвърдена от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал” за позициите: