Добре дошли!
21.06.2022
Започва процедурата по вторият прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв (след промените в Закона за резерва на Въоръжените сили на България, приети от 44-ото Народно събрание). И съгласно Заповед ОХ-571/14.06.2022г на Министъра на Отбраната, са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв. 120 от тях са за длъжността „младши специалист“, в която приетите ще изпълняват службата в Националния...
15.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД 04-830/14.06.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от сграда с идентификатор 80491.501.116.1 по КК на с. Червен брег, изградена в поземлен имот с идентификатор...

08.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание Заповед № РД 04-795/07.06.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев     ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от сграда с идентификатор 68789.606.254.2, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил по Кадастралната карта и Кадастралните регистри,...


15.07.2022
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ – ГР. ДУПНИЦА, ПРЕДСТАВЯМЕ СЛЕДНОТO:                ДОПУСНАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА - СЪБЕСЕДВАНЕ И ЗАЩИТАТА НА КОНЦЕПЦИЯ: № по ред Име, презиме и фамилия на кандидата Мотиви 1. АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА ГЕРЕНСКА Отговаря на изискванията за допускане по документи     Вторият  етап на конкурса - събеседване и защитата на концепция, ще се проведе в заседателната зала на партера на Община Дупница,...

07.07.2022
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА HAEM НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.37в, АЛ.10 ОТ ЗСПЗЗ     Община Дупница съобщава на всички заинтересовани лица  1.В срок от 01.10.2022r. до 31.10.2022r. приема заявления за сключване на договори за наем на земеделски земи — частна общинска собственост /земи от ОПФ/ без тъpг илн конкурс, за които не са сключени договори за наем: -     ЗА CPOK ОТ ЕДНА CTOПAHCKA...

05.07.2022
Обява Комисията съгласно Заповед на кмета на община Дупница РД 04 – 867/ 21.06.2022 г. на свое заседание  обяви  прием на заявления за кандидатстване по Фонд за подкрепа на местни инициативи. Желаещите може да кандидатстват до 17.00 часа на 05.08.2022 година / петък/ със заявление по образец. Формуляра е достъпен на интернет страницата, както и в деловодството на Община Дупница.   ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ можете да изтеглите от ТУК

04.07.2022
Списък на оценени и класирани кандидати по проект BG05M9OP001-6.004-0158 „Патронажна грижа + в община Дупница” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.004 „Патронажна грижа +”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. персонал”.   Направление 1:   І. Класиране на оценените кандидати за длъжността шофьор:     № Три имена Резултат 1. Любомир Христов Любенов 9     ІІ. Кандидати, неодобрени и отпаднали при подбора: няма             Трудов договор се сключва с лицето, класирано на първо...

01.07.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедурата за подбор на персонал  по проект BG05M9OP001-6.004-0158 „Патронажна грижа + в община Дупница” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.004 „Патронажна грижа +”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. персонал”:   По направление 1:   За длъжността шофьор:   1.Допуснати до събеседване:          № Вх. номер Трите имена Мотиви   1. 94-Л-273/29.06.2022г. Любомир Христов Любенов   Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи   Недопуснати кандидати...