Добре дошли!


21.03.2023
Тази година WWF посвещава своята инициатива на опазването на дома на дивите животни. Община Дупница призовава всички граждани и институции да се включат в кампанията, като бъдат по-отговорни към природата. Глобалната природозащитна инициативата „Часът на Земята“ ще се проведе на 25 март 2023 г.,  от 20:30 ч. до 21:30 ч.  Информация за таз годишната кампания може да откриете на www.wwf/zakrilnik


14.03.2023
Военно окръжие II степен – Кюстендил, Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България, са обявени 250 длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани. Кандидатите с постоянен адрес в област Кюстендил подават документи във Военно окръжие II степен – Кюстендил, адрес: гр. Кюстендил, ул. „Добруджа“ № 2 А в срок до 28 април 2023 година. На срочна служба...

14.03.2023
Община Дупница и ЕКОПАК България започват съвместна кампания „Градска рециклиада“ с мисията да спасят стотици тонове отпадъци от природата и да осигурят животоспасяваща първа помощ при внезапен сърдечен арест. Това е най-мащабната и първа по рода си подобна инициатива, която се провежда в 14 общини в България от март до декември 2023 г. под мотото: „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“ Целта, която...

23.02.2023
Община Дупница уведомява гражданите, че от 01.03.2023г. до 28.04.2023г. с цел улеснение и по-добро обслужване при заплащане на дължимите данъци и такси, касите на отдел “Местни данъци и такси” намиращи се на партерен етаж на общинска администрация ще работят с удължено работно време от 08.00 часа до 18.30 часа всеки работен ден без почивка. Ще работят  и трите каси за плащане през указаният период. На...

23.02.2023
10-и май тази година е крайният срок за прием на заявления за кандидатстване по програмата за т.нар. саниране на жилищни сгради. Община Дупница в партньорство със Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради възнамерява да кандидатства с проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Срокът за...

22.03.2023
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                   На основание Заповед № РД 04-387/21.03.2023 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев  ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от сграда, с идентификатор 39339.502.185.2 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район петстотин...

13.02.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-77/20.01.2023 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 194 от 28.10.2022 г. на Общински съвет Дупница ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно...

25.01.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-77/20.01.2023 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 194 от 28.10.2022 г. на Общински съвет Дупница ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно...

16.01.2023
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД-04-9/04.01.2023 год. на  Кмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва: Поземлен имот с идентификатор 04354.7.83 /землище четири хиляди триста петдесет и четири, кадастрален район седем, имот осемдесет и три/, село Блатино,...

20.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-1761/20.12.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 193 от 28.10.2022 г. на Общински съвет Дупница, ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно...

19.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-1738/19.12.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 190 от 28.10.2022 г. на Общински съвет Дупница ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно...

21.03.2023
Обявление Ученическо храненеЗаявление Ученическо храненеДекларация Ученическо хранене

20.03.2023
ОБЯВЛЕНИЕДекларация по чл.20 оъ Закон за публичните предприятияЗАЯВЛЕНИЕ

17.03.2023
ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл.550, ал.2 от ГПК   Относно: Обявяване отсъствие на лице Във връзка с определение от 07.03.2023 г., постановено в закрито съдебно заседание по гр. дело № 20231510100349 по описа за 2023 г. на Районен съд Дупница, V-ти състав ГО, образувано по молба на Таса Стоилова Шкойнарова за обявяване отсъствието на лицето Димитър Маринов Димитров, ОБЩИНА ДУПНИЦА моли гражданите, които имат сведения за лицето ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ, с...

13.03.2023
О Б Я В АДо заинтересованите лица и общественост На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ОБЩИНА ДУПНИЦАСЪОБЩАВА На засегнатото население, че има входирано искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в РИОСВ-София, с изготвена  Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Основен ремонт на техническата инфраструктура и съоръженията...

10.03.2023
Свободни пасища маси и ливади за стопнскта 2023/2024г.Списъкът може да видите ТУК:

08.03.2023
УВАЖАЕМИ ДАМИ Приемете моите сърдечни поздрави по случай 8 март – Международния ден на жената! Този празничен ден е още един повод да Ви благодарим  за всеотдайността, с която отглеждате и възпитавате децата ни и да Ви поднесем уважението си за това, че съхранявате огъня, духа и традициите в българското семейство. Желая Ви много здраве и радостни мигове, споделени с най – близките на сърцето Ви хора! Бъдете...