Добре дошли!


26.10.2021
Уважаеми родители, във връзка с настъпили промени в Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ се предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца от учебната 2023/2024 г. При изразено желание от страна на родителите и възможност от страна на общината задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца може да се въведе и преди този срок. Включването на 4-годишните в задължително образование носи своите предимства, като...

08.10.2021
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ЗА 19 ОКТОМВРИ - ПРАЗНИК НА ГР. ДУПНИЦА    29.09.2021
Започва процедурата по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв (след промените в Закона за резерва на Въоръжените сили на България, приети от 44-ото Народно събрание). Със заповед на министъра на отбраната са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв. 120 от тях са за длъжността „младши специалист“, в която приетите ще изпълняват службата в Националния военен университет (НВУ) „Васил...

27.09.2021
За поредна година Дупница се включва в инициативата Световен ден на ходенето на 3 октомври 2021 г. Събитието се организира за 29-ти пореден път от Българска федерация спорт за всички, със финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта. Събитието е част от календара на  Международната асоциация спорт за всички / ТАФИСА/ . То има за цел да популяризира здравословния начин на живот чрез практикуване...

02.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04 – 1424/22.10.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба...

02.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04 – 1425/22.10.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба...

02.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04 – 1426/22.10.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба...

02.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04 – 1427/22.10.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба...

25.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание Заповед № РД 04-1410/ 19.10.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на Решение № 180 от 24.09.2021 г. на ОбС гр.Дупница     ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от поземлен  имот с идентификатор 68789.20.406...

25.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № РД 04-1409/19.10.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на Решение № 172 от 24.09.                                                                                                2021 г. на ОбС гр.Дупница     ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем част от имот с идентификатор 04220.56.200 /землище четири ...


24.11.2021
Tender procedure for supply: “Delivery and installation of a clock system for the "Clock Tower" in Dupnitsa” under project CB006.2.21.150 “Sustainable utilization of cultural heritage in Dupnitsa and Kriva Palanka” Second call for proposals №2014TC16I5CB006, financed under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia 2014-2020”, Ref. № CB006.2.21.150 – BL. 5.2. Supply of clock system Date: 24.11.2021 Municipality of Dupnitsa intends to...

24.11.2021
Тръжна процедура за доставка: „Доставка и монтаж на часовникова система за „Часовникова кула” гр. Дупница” по проект CB006.2.21.150 „Устойчиво използване на културното наследство в гр. Дупница и Крива паланка” Втора покана за предложения №2014TC16I5CB006, финансирана по Interreg-IPA Трансгранично сътрудничество Република България и Република Северна Македония 2014-2020”, Реф. № CB006.2.21.150 – BL. 5.2. Доставка на часовникова система Дата: 24.11.2021 г. Община Дупница възнамерява да възложи поръчка за доставка...

24.11.2021
Tender procedure for supply: “Supply of equipment for digitalization” under project CB006.2.21.072” Light from the Past” under Second call for proposals №2014TC16I5CB006, financed under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia 2014-2020; Ref. № CB006.2.21.072 – BL 5.2 – Supply of equipment for digitalization Date: 24.11.2021 The Historical museum – Dupnitsa intends to award a supply contract for “Supply of equipment for digitalization”...

24.11.2021
Тръжна процедура за доставка: „Доставка на оборудване за дигитализация” по проект CB006.2.21.072 „Светлина от миналото” по Втора покана за предложения №2014TC16I5CB006, финансирана по Interreg-IPA Трансгранично сътрудничество Република България и Република Север Македония 2014-2020; Реф. № CB006.2.21.072 – BL 5.2 – Доставка на оборудване за дигитализация Дата: 24.11.2021 г. Исторически музей – Дупница възнамерява да възложи поръчка за доставка за „Доставка на оборудване за дигитализация” по проект CB006.2.21.072 „Светлина...