Добре дошли!


21.06.2022
Започва процедурата по вторият прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв (след промените в Закона за резерва на Въоръжените сили на България, приети от 44-ото Народно събрание). И съгласно Заповед ОХ-571/14.06.2022г на Министъра на Отбраната, са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв. 120 от тях са за длъжността „младши специалист“, в която приетите ще изпълняват службата в Националния...29.04.2022
На 3-и май изтича срокът, в който данъчно-задължените лица могат да платят с 5-процентна отстъпка налозите към Община Дупница. Причината за това е, че 30 април, който е краен срок е почивен ден. Касите на местни данъци и такси възстановяват от 3-и май и нормалното си работно време от 9 до 17,30 часа, тъй като до днес включително работят с удължено работно време.

07.04.2022
Всяка година, в началото на месец април се отбелязва – Седмица на гората, като през 2022 тя е от 4 до 10 април под мотото: „АЗ  обичам  ГОРАТА!“. По този повод Община Дупница бе обявила конкурс за творби от естествени материали, в две възрастови категории – 1-4 клас и 5-7 клас. В конкурса участваха 27 проекта на деца от СЕУ „Св. П.Хилендарски“, ОУ „Христаки Павлович“, ОУ...

07.04.2022
Центърът за временно настаняване в Дупница е напълно готов. Той бе изграден в т.нар. "социален квартал" в съседство на ЦНСТ и ще бъде за 10 потребители. Финансирането в размер на 470 хил лева е изцяло безвъзмездно след спечелен проект от Община Дупница по ОП "Региони в растеж". Изграждането стартира през миналата година, като вече е напълно готова сградата, както и напълно оборудвана и обзаведена. Има...


15.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД 04-830/14.06.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от сграда с идентификатор 80491.501.116.1 по КК на с. Червен брег, изградена в поземлен имот с идентификатор...

08.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание Заповед № РД 04-795/07.06.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев     ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от сграда с идентификатор 68789.606.254.2, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил по Кадастралната карта и Кадастралните регистри,...

13.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04-501/28.04.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: “Самостоятелен...

13.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04-502/28.04.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: “Самостоятелен...

13.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04-503/28.04.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: “Самостоятелен...

22.06.2022
О Б Я В А   До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА У В Е Д О М Я В А   Всички заинтерисовани физически и юридически лица на територията на община Дупница, че има изготвена информация по приложение №2, към чл.6 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка...

22.06.2022
О Б Я В А До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.)   ОБЩИНА ДУПНИЦА гр. Дупница, площад „Свобода“№1 СЪОБЩАВА   на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преобразуване на общински имоти с идентификатори номера 68789.334.34; 68789.334.35 и 68789.334.36, находящи се в м. „Елез Дере“,...

21.06.2022
О Б Я В А До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.)   ОБЩИНА ДУПНИЦА гр. Дупница, площад „Свобода“№1   СЪОБЩАВА     на засегнатото население, че има инвестиционно предложение  за  «Основен ремонт на техническата инфраструктура и съоръжения към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр....01.06.2022
ОБЩИНА ДУПНИЦА  ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №РД04-691/27.05.2022 г. на Кмета на Община Дупница обявява конкурс за длъжността „директор“ на Общински културен институт - Исторически музей, град Дупница Място на работа: гр. Дупница, пл.“Свобода“ Характер...