Добре дошли!
19.09.2023
Да ограничат високите скорости и неправилното изпреварване в участъка от Парк „Рила“ до разклона за жк.“Бистрица“, предприемат като стъпка Община Дупница. За целта, от утре започва монтирането на разделителни еластични колчета по осовата линия (по примера на дефилето Кресна), които да не позволяват неправилно изпреварване. Дейностите ще започнат в 9.00 часа, като движението ще бъде регулирано в участъка. Десетки са сигналите за шофиране с висока...

19.09.2023
Един от най-важните стратегически документи за развитието на община Дупница в следващите 20 години, бе приет на заседание на Общински съвет. Това стана по време на последната сесия на местния парламент за този мандат. Липсата на актуален Общ устройствен план досега, бе и една от основните пречки за кандидат инвеститорите да "влизат" в Дупница.Приемането на ОУП ще реши дългогодишни устройствени проблеми, включително регулация на територии...

19.09.2023
Община Дупница ще презентира уникалната ГИС (географско-информационна система) платформа за Устройство на територията базирана на точна и актуална информация. Събитието е насрочено на 20.09.2023 год. от 11.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация. Платформата е изключително полезна за всеки и представлява модерна, сигурна и бърза облачна система за достъп от всяка точка на земята без нужда от специализиран софтуер, като е нужен само браузър...

18.09.2023
Общинският съвет в Дупница прие бюджет 2023 на свое заседание днес. По него общината ще работи в оставащите до края на годината три месеца. Общият му размер е малко над 51 милиона лева или с увеличение от близо 7,8 млн. в сравнение с предходната.18 съветници подкрепиха финансовата рамка, против бяха 9, а трима се въздържаха. Беше приета промяна в разходната част на бюджета – увеличаване...

08.09.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 04 – 1260/30.08.2023 год. на Кмета на Община Дупница, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект в сграда с...

08.09.2023
ОБЯВЛЕНИЕНа основание Заповед № 04 – 1260/30.08.2023 год. на Кмета на Община Дупница, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект в сграда с...

29.08.2023
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание Заповед № РД 04 – 1097/31.07.2023 год. на Кмета на Община Дупница, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект в сграда...

29.08.2023
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание Заповед № 04 – 1080/31.07.2023 год. на Кмета на Община Дупница, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект в сграда с...

25.08.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-1227/25.08.2023 г. на инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница и   ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, в изпълнение на Решение № 123/20.07.2023 г. на  Общински съвет Дупница, за отдаване под наем  на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.20.406.3.11,...

03.08.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-1119/03.08.2023 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев    ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68789.17.499 гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със...

22.08.2023
ОБЩИНА ДУПНИЦА  Със седалище и адрес: гр. Дупница, пл. "Свобода" №1, на основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и съгласно Заповед № РД 04-1182/18.08.2023 г. на Кмета на Община ДупницаОбявява конкурс за длъжността:"ГЛАВЕН УРЕДНИК" НА ОБЩИНСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯгр. Дупница, ул. "Иван Вазов" №21ОБЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК Заявление до Кмета на Община Дупница за участие в конкурса Декларация за удостоверяване на обстоятелствата Декларация за съгласие...

21.08.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-04-1183/18.08.2023 год. на  Кмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва:          Поземлен имот с идентификатор 65245.5.35 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район пет, имот тридесет и пет/...


03.08.2023
ОБЯВЛЕНИЕНа основание Заповед № РД-04-1121/03.08.2023 год. на Кмета на Община Дупница ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под аренда чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва:         1.Поземлен имот с идентификатор 68789.128.25 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район сто...

03.08.2023
ОБЯВЛЕНИЕНа основание Заповед № РД-04-1098/31.07.2023 год. наКмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва:     Поземлен имот с идентификатор 80491.75.71 /землище осемдесет хиляди и четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район седемдесет и пет, имот седемдесет...

03.08.2023
ОБЯВЛЕНИЕНа основание Заповед № РД-04-1108/02.08.2023 год. на Кмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 7 /седем/ броя общински поземлени имота, както следва:                       1.1 Поземлен имот с идентификатор 65245.5.74 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район пет, имот...