Добре дошли!


10.05.2023
КАКВО ИСКА МЛАДЕЖТА НА ДУПНИЦА? УЧАСТВАЙТЕ В ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ ТУК!


21.04.2023
Кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев и зам.кметът Олга Китанова отправиха искане да се финансира изграждане на депото край Джерман. Необходимостта от този обект е огромна за 6-те общини от област Кюстендил, тъй като вероятно е единствената област в България без център за управление на отпадъците. Това води до огромни разходи за извозване на отпадъка до лицензирано депо, образуват се постоянно нерегламентирани сметища, които трябва да...
26.05.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-731/25.05.2023 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински имот – публична общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 80491.501.100.1.9 с. Червен брег, общ. Дупница, обл. Кюстендил...

27.04.2023
Заповед № РД 04-575/25.04.2023г. за прекратяване на процедура за категоризиране на туристически обект: Снекбар "ОК", с адрес на обекта: гр. Дупница ул. "Свети Иван Рилски №1"Заповед № РД 04-575/25.04.2023г.

22.03.2023
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                   На основание Заповед № РД 04-387/21.03.2023 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев  ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от сграда, с идентификатор 39339.502.185.2 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район петстотин...

13.02.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-77/20.01.2023 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 194 от 28.10.2022 г. на Общински съвет Дупница ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно...

25.01.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-77/20.01.2023 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 194 от 28.10.2022 г. на Общински съвет Дупница ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно...

16.01.2023
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД-04-9/04.01.2023 год. на  Кмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва: Поземлен имот с идентификатор 04354.7.83 /землище четири хиляди триста петдесет и четири, кадастрален район седем, имот осемдесет и три/, село Блатино,...

29.05.2023
ИЗВЛЕЧЕНИЕОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НАГЕОРГИ СТАМЕНКОВ ЩРАПУЛЬОВ, РОДЕН НА 15.12.1953 г.   През пролетта на 1995 г. Георги Стаменков Щрапульов, роден на 15.12.1953 г., излязъл от дома си в гр. Дупница, като повече никога не се прибрал. С Разпореждане по гр. дело № 20231510100618 по описа за 2023 г. на Районен съд Дупница, I-ви състав ГО, съдът е предоставил за разгласяване молбата на Светослав Георгиев Петров...

29.05.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедурата за падбор на персонал за Център за ранно детско развитие - гр. Дупница за длъжността „рехабилитатор/кинезитерапевт“ по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие” По процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.   Допуснати до събеседване:   № Вх. номер Трите имена Мотиви   1. 94-М-460/ 22.05.2023 г. Милка Димитрова Стоилкова Отговаря...

17.05.2023
 ОБЩИНА ДУПНИЦА Във връзка с изпълнение на Проект „Алтернатива за ранно детско развитие”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена със Заповед № 2772/18.08.2016 год. от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал”, и Заповед...

05.05.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-04-646/05.05.2023 год. на Олга Китанова за Кмет на Община Дупница /съгл. Заповед №-04-628/03.05.2023 год./ на Кмета на Община Дупница ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва: Поземлен имот с идентификатор 87727.19.29 / землище осемдесет и седем...

05.05.2023
ОБЯВАДо заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦАСЪОБЩАВА На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение за изграждане на «Курортен обект за настаняване и подслон – вилно селище и къмпинг“ в поземлен имот/ПИ/ с идентификатор №04220.12.57, местност „Садичица“ и ПИ №04220.12.58, местност „Фандаклъка“, землище на с....

03.05.2023
ПОКАНА За общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сгради, в режим на етажна собственост в гр. Дупница, ул. Свети Иван Рилски № 72, бл. 46, вх. АПокана