Осинови куче

Дата на публикуване: 20.11.2017 14:38

Осиновяване на кучета от Приюта за безстопанствени кучета, гр. Дупница

 

I. Изисквания към осиновителите:

При осиновяване на безстопанствено куче от Приюта, осиновителите:

• подават Заявление до кмета, че желаят да осиновят куче от Приюта за безстопанствени кучета към община Дупница;

• подписват декларация за осиновяване по образец, посочен в Наредба №41 към ЗЗЖ, с която се задължават да се грижат добре за осиновеното животно;

• попълват декларация, че ще осигуряват на животното необходимата площ за отглеждане съгласно чл. 34 ЗЗЖ.

• регистрират го в общината по местоживеене.

Всички необходими документи се дават от управителя на Приюта за безстопанствени кучета, община Дупница, след което той ги завежда в Деловодството на общинска администрация.

В случай на промяна на адреса си, собственикът на животното трябва да уведоми писмено управителя на приюта.

 

II. Осиновени кучета, изгубено куче:

Кучетата от Приюта, преди да бъдат дадени за осиновяване трябва да бъдат ваксинирани, обезпаразитени и кастрирани, при условие че възрастта и здравословното им състояние го позволяват.

При изгубено регистрирано куче, заловено от ловеца и транспортирано в общинския приют, управителят на приюта издирва собственика на животното и го уведомява писмено за местонахождението на кучето.

Ако в 7-дневен срок от датата на получаването на писменото уведомление, собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде открит, кучето се предоставя на нов собственик по реда на чл. 47, ал. 2 от ЗЗЖ или се настанява в приют на организации за защита на животните.

Кучета се връщат на собственика им след представяне на ветеринарномедицински паспорт доказващ собствеността на животното. При получаване на кучето си собственикът подписва декларация, че е истинският му собственик и че го е получил.


  1. Осинови куче - Текуща страница
  2. Контакти
  3. За приюта
  4. Законодателство

Потърсете в сайта